دوشنبه 14 فروردین 1385

نگذاریم ایران هم به سرنوشت عراق دچار شود، جنگ را پیش از آنکه آغاز شود، متوقف کنیم، کميته مقابله با جنگ عليه ايران

میلیونها ایرانی پس از تهدیدهای مکرر بوش در مورد حمله نظامی به ایران، ازعواقب این جنگ ابراز نگرانی کرده اند. مسیری که آمریکا و متحدانش هم اکنون در پیش رو گرفته اند شباهت هولناکی به بالا گرفتن اختلافات پیش از تهاجم به عراق دارد. تنها تفاوت مشهود ، عنوان کردن "سلاحهای اتمی" ایران به جای بهانه "سلاحهای کشتار جمعی" عراق میباشد. اهداف اصلی این سیاستهای جنگ طلبانه در واقع مقابله با سلاحهای اتمی و یا برقراری دموکراسی نیست ، بلکه علاقه مفرط نسبت به منابع نفتی وهمچنین سلطه درمنطقه میباشد. هر گونه تهدید نظامی دستاویزی برای حکومت ایران جهت سرکوبی مبارزات دموکراسی خواهی خواهد بود. ما از مبارزات مردم ایران حمایت مینماییم و خواهان تغیراتی هستیم که توسط مردم و برای مردم ایران به وقوع میپیوندند.


ما مخالفت خود را نسبت به هر نوع دخالت نظامی در ایران اعلام میکنیم.

· حمله نظامی به ایران – و همچنین بمباران تاسیسات اتمی – مرگ هزاران شهروند بیگناه را بدنبال خواهد داشت. از ابتدای جنگ در عراق تا کنون بیش از صد هزار نفربیگناه جان خود را از دست داده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

· پس از جنگهای اخیر در عراق و افغانستان، آغاز جنگی جدید علیه ایران به وخیم تر شدن شرایط متزلزل خاور میانه خواهد انجامید.

· حمله نظامی و در پیش گرفتن سیاستهای تفرقه انگیز بدنبال آن، اقلیتها را در ایران علیه یکدیگر میشوراند و منجر به افزایش روزافزون آشوب ونا امنی و حتی جنگهای داخلی خواهد شد.

کميته مقابله با جنگ عليه ايران

[حمايت]

Copyright: gooya.com 2016