جمعه 1 اردیبهشت 1385

سيدعباس مداح، مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده تلاش به جزاي نقدي محكوم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سيدعباس مداح، مدير مسوول هفته‌‏‌‏نامه توقيف‌‏شده «تلاش» از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به پرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قاضي حسينيان پس از برگزاري جلسه دادگاه مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده تلاش، وي را به اتهام چاپ مطالب غيرواقع و توهين به افرادي كه حرمت شرعي دارند، به پرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيش از اين اتهامات سيد عباس مداح، تبليغ عليه نظام، افترا به نهاد‌هاي دولتي، چاپ مطالب غير واقع و توهين به افرادي كه حرمت شرعي دارند، عنوان شده بود كه هيأت منصفه مطبوعات وي را در دو اتهام تبليغ عليه نظام و افترا به نهادهاي دولتي مجرم نشناخت اما او را در اتهامات چاپ مطالب غيرواقع و توهين به افرادي كه حرمت شرعي دارند، مجرم شناخت و مستحقق تخفيف در مجازات دانست.

Copyright: gooya.com 2016