چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

كانون انديشه، ‌گفتگو و حقوق بشر، خواهان پايان دادن به نقض حقوق شهروندي دو تبعه ايراني - كانادائي در ايران شد

طبق گزارشات رسيده آقاي رامين جهانبگلو توسط مقامات امنيتي در تهران دستگير شده است.
ما خواستار رعايت حقوق انساني و شهروند ي ايشان بر طبق قوانين مصروحه حقوق بشر سازمان ملل متحدهستيم.
آقاي جهانبگلو مي بايستي سريعا تفهيم اتهام شده و نيز از حق داشتن وكيل مدافع د رهمه مراحل باز جوئي بر طبق قوانين بر خوردار باشد.

همچنين يك تبعه ديگر ايراني -كانادائئ كه در هفته گذشته درمسير سفر به ايران با هواپيماي ك .ال .ام نسبت به استرداد دو پناهجوي ايراني كه توسط پليس هلند به داخل هواپيما آورده شده بودند اعتراض ميكند. پاسپورت وي توسط مقامات امنيتي در فرودگاه مهر آباد تهران توقيف شده است.
درضمن مامورين هلندي به وي اخطار كرده اند كه درهنگام بازكشت از مسير آمستردام عبور نكند. ما ضمن محكوم كردن عمل پليس هلند و تهديد غير قانوني آنان عليه فرد مذكور يادآور مي شويم كه:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از آنجا اين عمل انساندوستانه بر طبق قوانين دو كشور هلند وايران جرم محسوب نمي شود و با در نظر گرفتن اينكه اين عمل اعتراضي در خارج از محدوه جغرافيائي جمهوري اسلامي انجام پذيرفته است لذا توقيف و عدم استرداد آن نقض آشكار قوانين مصروحه حقوق شهروندي و حقوق انساني است.

كانون انديشه ،‌گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو
اول ماه مه 2006 برابر با 11 ارديبهشت

Copyright: gooya.com 2016