یکشنبه 24 اردیبهشت 1385

نامه ٦٢١ نفر از روشنفكران، استادان و فعالان سياسی و دانشجويی ايران در اعتراض به بازداشت رامين جهانبگلو

بيش از دو هفته از بازداشت رامين جهانبگلو، نويسنده، استاد دانشگاه و روشنفكر ايرانی می‌گذرد. با اين حال دلايل بازداشت اين روشنفكر همچنان نامشخص باقی مانده و مقامات امنيتی و قضايی هيچ توضيح روشن و دليل قانع كننده‌ای در اين باره ارائه نكرده‌اند. برخی منابع خبری وابسته به حكومت در توضيح علت دستگيری اين روشنفكر از جاسوس بودن او سخن به ميان آورده‌اند. اين در حالی است كه پيش از اين برخی از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی با طرح چنين اتهامی روانه زندان شده و پس از گذران دوران زيادی در زندان، بی هيچ توضيحی و بدون اثبات اتهام وارده آزاد شده‌اند.
از حكومتمردان ايرانی بايد پرسيد يك روشنفكر در حاليكه نه جايی در حاكميت دارد و نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت، به چه اطلاعات پنهانی می‌تواند دسترسی داشته باشد كه در معرض اتهام جاسوسی قرار گيرد؟ آيا حاكميت ايران مايه مباهات خود می‌داند كه همواره مهر رويارويی با روشنفكران را به پيشانی داشته باشد؟ آيا حاكمانی كه با اهل فرهنگ و انديشه در كشور خود چنين رفتار می‌كنند می‌توانند مدعی گفت و گو و صلح و دوستی در جهان باشند و از پايبندی به حقوق بشر سخن بگويند؟
ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت دستگيری دكتر رامين جهانبگلو اين عمل را در تعارض با اصل آزادی بيان منشور جهانی حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌های آكادميك دانسته و آزادی هرچه سريعتر اين روشنفكر برجسته و استاد دانشگاه را خواستاريم و از دولت ايران می خواهيم كه به سناريوهای تكراری و نخ نما شده برچسب زنی و جاسوس‌انگاری فعالان فرهنگی و سياسی پايان بخشد.

١. آذر پژوه پريسا
٢. آذری پيمان
٣. آرام نژاد فاطمه
٤. آرامی هادی
٥. آزمون محمدامين
٦. آسايش محمد كريم
٧. آقاجری روزبه
٨. آقاسی فريدون
٩. آقايی ساسان
١٠. آقايی مجيد
١١. آل آقا سعيد
١٢. آل محمد رضا
١٣. آملی مقدم ناصر
١٤. آهوان كاوه
١٥. ابدالی علی
١٦. ابراهيمی حامد
١٧. ابراهيمی پيام
١٨. ابراهيمی قاسم
١٩. ابوعلی راحيل
٢٠. ابونصر سحر
٢١. ابونصر محمود
٢٢. احديص مجتبی
٢٣. احمدزاده شعبان
٢٤. احمدنژاد فرهاد
٢٥. احمدی آريان امير
٢٦. احمدی بابك ، نويسنده و استاد دانشگاه
٢٧. احمدی بختيار
٢٨. احمدی خراسانی نوشين، فعال جنبش زنان
٢٩. احمدی رعنا
٣٠. احمدی صدف
٣١. احمدی عباس
٣٢. احمدی گيتا
٣٣. احمدی محمد مهدی
٣٤. احمديان امين
٣٥. احمدی زانيار
٣٦. اخوان آيدين
٣٧. اخوان اسد
٣٨. اخوان راد صابر
٣٩. ادب بهاءالدين، نمايند سابق مجلس ششم
٤٠. اديب برومند، عضو جبهه ملی ايران و اديب معاصر
٤١. ارپانی محمد زه
٤٢. اردلان پروين، فعال زنان
٤٣. اردلان مهلقا ، عضو جبهه ملی ايران
٤٤. ارزنی زهره
٤٥. ارشادی فر عليرضا
٤٦. استكی محمد
٤٧. استيری احسان
٤٨. اسحاقی امير
٤٩. اسحاقی سعيد
٥٠. اسحاقی محمد علی
٥١. اسحقی حمزه
٥٢. اسد زاده سمانه
٥٣. اسدی زيدآبادی حسن
٥٤. اسدی ميلاد
٥٥. اسلامی كيوان
٥٦. اسماعيلی كيوان
٥٧. اسماعيلی مهدی
٥٨. اسماعيلی نوشين
٥٩. اسماعيلی رشيد
٦٠. اسمعيل زاده علی
٦١. اسمی زاده سارا
٦٢. اصراری صفرعلی
٦٣. اصغر نيك نفس
٦٤. اصلاحچی مرتضی
٦٥. اصلانی افشين
٦٦. اصلی حسين
٦٧. افتخاری راد امير هوشنگ
٦٨. افتخاری راد امير هوشنگ
٦٩. افتخاری محمد
٧٠. افرازفر روزبه
٧١. افشاری علی، عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٧٢. افشاری مصطفی
٧٣. افضلی سياوش
٧٤. اقبال آرمين
٧٥. اقبال مهدی
٧٦. اكبری حامد
٧٧. اكبری علی اكبر
٧٨. اكرمی علی
٧٩. الياسی مهدی
٨٠. امامی احمد
٨١. امامی پروين
٨٢. امير انتظام عباس، عضو ازشد جبهه ملی ايران
٨٣. اميری روزبهان
٨٤. اميری علی
٨٥. امين لو آرمين
٨٦. امينی حسين
٨٧. امينی زاده مهدی، عضو سازمان ادوار تحكيم وحدت
٨٨. اميدبخش فراز
٨٩. اميرخانلو غلام
٩٠. اميرشيرزاد بابك
٩١. اميری آرمان
٩٢. اميری كيوان
٩٣. امينی محمد
٩٤. انجم محمد
٩٥. انجيدنی پيمان
٩٦. انصاری كيوان
٩٧. انصاری راد رضا
٩٨. انوری حسين
٩٩. اوخ محمد
١٠٠. اولاد غفاری حامد
١٠١. ايلخان سارا
١٠٢. ايلخچی زاده ميلاد
١٠٣. بابايی سعيد
١٠٤. بابك نوری
١٠٥. بازرگانی اصغر
١٠٦. بازرگانی كسری
١٠٧. باستانی مجتبی
١٠٨. باستانی مسعود
١٠٩. باقر پور محمد
١١٠. باقرزاده احسان
١١١. باقری اسعد
١١٢. بخارايی محمد مهدی
١١٣. بدری محمدتقی
١١٤. بديعی سينا
١١٥. براتيان ايمان
١١٦. براتيان پوريا
١١٧. برتنی آزاد
١١٨. برجسته امير
١١٩. برومند بهروز
١٢٠. بزرگيان امين
١٢١. بلالی اميرحسين
١٢٢. بلی‌وند كيومرث
١٢٣. بهبهانی سيمين، شاعر برجسته معاصر
١٢٤. بهداد مرتضی
١٢٥. بهرامی امير حسين
١٢٦. بهرامی عادل
١٢٧. بهرامی امين
١٢٨. بهروز قمقانی
١٢٩. بهكيش آزاده
١٣٠. بهمن آلاله
١٣١. بهنود مسعود
١٣٢. بيات بهاره
١٣٣. بيات مجتبی
١٣٤. بياره علی
١٣٥. بيگدلی زهرا
١٣٦. بيگدلی صديقه
١٣٧. بيانلو رسول
١٣٨. بيسوانوند امين
١٣٩. بيگلو مصطفی
١٤٠. پارسا حسن
١٤١. پرهيزی احمد
١٤٢. پناهی جعفر
١٤٣. پور اقايی سپيده
١٤٤. پور جعفر علی
١٤٥. پورافصل ميثم
١٤٦. پورعبدالله محمد
١٤٧. پوريوسفی بيژن
١٤٨. پولاد زاده احمد
١٤٩. پهلوانی مصطفی
١٥٠. پيمانی حميد
١٥١. تاجداری مهران
١٥٢. تاجيك عبدالرضا، روزنامه نگار
١٥٣. ترابيان ابوذر
١٥٤. تقوی جواد
١٥٥. تقی نيا طلعت
١٥٦. تميزی علی
١٥٧. توكليان جلال
١٥٨. تهرانچی آرش
١٥٩. تهرانی علی
١٦٠. تهرانی ويدا
١٦١. ثابت سروش
١٦٢. جانی بابك
١٦٣. جانی پور ياسر
١٦٤. جاودانی حسين
١٦٥. جدی زينب
١٦٦. جعفری سعيد
١٦٧. جعفری محمد حسين
١٦٨. جعفری نوشين
١٦٩. جعفريان سيد رضا
١٧٠. جعفری فرهاد
١٧١. جليليان ندا
١٧٢. جمالی علی
١٧٣. جمشيدی ايرج
١٧٤. جواشی نيما
١٧٥. جوانشير كامبيز
١٧٦. جواهری جلوه
١٧٧. جهانگير فام هاجر
١٧٨. جيرانی هوشنگ
١٧٩. چالكی حامد
١٨٠. چترچی ماندانا
١٨١. چمن حميد
١٨٢. حاتم سياوش
١٨٣. حاتمی عيسی خان
١٨٤. حاجی امينی هادی
١٨٥. حاجی بابايی مريم
١٨٦. حبيبی مهدی
١٨٧. حجاريان سعيد، استاد دانشگاه و عضو جبهه مشاركت
١٨٨. حجازی سارا
١٨٩. حجتی جلال
١٩٠. حسامی فرد رضا
١٩١. حسن زاده مجتبی
١٩٢. حسن زاده مجتبی
١٩٣. حسن نيا آرش
١٩٤. حسنی مسعود
١٩٥. حسينی آناهيتا
١٩٦. حسينيان زهرا
١٩٧. حقانی محسن
١٩٨. حقيقت جو فاطمه، نمايند سابق مجلس ششم
١٩٩. حكيم زاده عباس
٢٠٠. حمدی پور محسن
٢٠١. حنايی كاشانی سعيد
٢٠٢. حيدری بابك
٢٠٣. حيدری حسين
٢٠٤. حياتی مهر نيما
٢٠٥. حيدری محمد
٢٠٦. خاتمی محسن
٢٠٧. خالقی بهروز
٢٠٨. خالقيان سيدابراهيم
٢٠٩. خامه آرمين
٢١٠. خان زاده زينب
٢١١. خاندل آرش
٢١٢. خانی محمد
٢١٣. خبيری حسام
٢١٤. خجسته رحيمی رضا، روزنامه نگار
٢١٥. خدابنده حميد
٢١٦. خداداد احمد
٢١٧. خراسانی مريم
٢١٨. خردمند پور هادی
٢١٩. خردمندی عليرضا
٢٢٠. خسروانی نازنين
٢٢١. خسروی سروش
٢٢٢. خشايار دوست حسين
٢٢٣. خطيبی سروش
٢٢٤. خلدی ابراهيم
٢٢٥. خليلی پور خليل
٢٢٦. خليلی مهدی
٢٢٧. خواجه لو رضا
٢٢٨. خوانچه زر سيروان
٢٢٩. خوشبخت سعيد
٢٣٠. خوشبخت عليرضا
٢٣١. خوشكام محسن
٢٣٢. خيراتی مسعود
٢٣٣. دادخواه اكرم
٢٣٤. دادگستر سهيلا
٢٣٥. دانشور حامد
٢٣٦. داودی عليرضا
٢٣٧. داوودی علی
٢٣٨. داوودی علی
٢٣٩. داوودی مهاجر فريبا، فعال جنبش زنان و عضو سازمان ادوار تحكيم
٢٤٠. دباغ بابك
٢٤١. دباغيان محمدعلی
٢٤٢. درازهی بهزاد
٢٤٣. درخشانی ادريس
٢٤٤. درد كشان جواد
٢٤٥. درويشيان علی اشرف
٢٤٦. دشتستانی سروش
٢٤٧. دلاور اكبر
٢٤٨. دلبری رضا، عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٢٤٩. دلبری مونا
٢٥٠. دلشاد سهيل
٢٥١. دلواری هما
٢٥٢. دهقان علی
٢٥٣. دهقان مسعود
٢٥٤. دهقان مصطفی
٢٥٥. ديهيمی خشايار، مترجم و روشنفكر
٢٥٦. رجبی علی
٢٥٧. رجبی علی
٢٥٨. رحمانی اميرحسين
٢٥٩. رحمانی وحيد
٢٦٠. رحمانی بهرام
٢٦١. رحمانی فرهاد
٢٦٢. رحيمی راد محمد رضا
٢٦٣. رحيمی سيامك
٢٦٤. رستاخيز شاهرخ
٢٦٥. رستگاری شاهو
٢٦٦. رسول دروگری
٢٦٧. رسولی جعفر
٢٦٨. رسولی منصور
٢٦٩. رضا قلی بيگی سيامك
٢٧٠. رضانيا محمدجواد
٢٧١. رضايی آرش
٢٧٢. رضاييان هاله
٢٧٣. رضايی ابراهيم
٢٧٤. رضايی رضا
٢٧٥. رضوی جهانگير
٢٧٦. رفيعی شاهين
٢٧٧. رمضان نژاد حسن
٢٧٨. رمضانيان احسان
٢٧٩. رنجی پور علی
٢٨٠. رواج سعيد
٢٨١. روانبد بهزاد
٢٨٢. روحی مهناز
٢٨٣. روشن ضمير عليرضا
٢٨٤. رهنمايی سيامك
٢٨٥. رياضی روزبه، عضو سازمان ادوارتحكيم وحدت
٢٨٦. رييس دانا فريبرز
٢٨٧. زارع نفيسه
٢٨٨. زارعی عبيد
٢٨٩. زارعی محمد
٢٩٠. زارعی مختار
٢٩١. زارعی رضا
٢٩٢. زارعی محمدمهدی
٢٩٣. زاهدی البرز
٢٩٤. زرگرنژاد امين
٢٩٥. زعفری علی
٢٩٦. زعفری ياسر
٢٩٧. زعيم كوروش، عضو جبهه ملی ايران
٢٩٨. زند سجاد
٢٩٩. زنديان محمود
٣٠٠. زنوزی مهرنوش
٣٠١. زيد آبادی احمد، روزنامه نگار و استاد دانشگاه
٣٠٢. زينلی شاهين
٣٠٣. سالاری شهربابكی سبحان
٣٠٤. سپهر مند بهنام
٣٠٥. سپهسالاری عليرضا
٣٠٦. سجادی ستاره
٣٠٧. سرابندی نسيم
٣٠٨. سرمدی پرستو
٣٠٩. سروش منصور
٣١٠. سعيدی جمال
٣١١. سلطان زاده سارا
٣١٢. سلطانی علی
٣١٣. سلطانی نسيم
٣١٤. سلمانپور محمد اسماعيل
٣١٥. سليمانی فاطمه
٣١٦. سليمانی اسماعيل
٣١٧. سميعی نژاد مازيار
٣١٨. سياسی راد عليرضا
٣١٩. سيدين محسن
٣٢٠. سيف خسرو، دبير كل حزب ملت ايران
٣٢١. سيما سليمان
٣٢٢. سيادتی علی
٣٢٣. سيد آبادی علی اصغر
٣٢٤. سيد نژاد محمد علی
٣٢٥. سيما سلمان
٣٢٦. شادفر ناهيد
٣٢٧. شاكری صادق
٣٢٨. شاه مرادی احسان
٣٢٩. شاه ويسی حسين، عضو حزب ملت ايران
٣٣٠. شاهچراغی داود
٣٣١. شاهين فر شهاب
٣٣٢. شبانی مريم، روزنامه نگار
٣٣٣. شجاع مسعود
٣٣٤. شجاعی منصوره
٣٣٥. شرخانی قانع
٣٣٦. شريعتی اشكان
٣٣٧. شريفی حجت
٣٣٨. شريفی سجاده
٣٣٩. شريف محمد
٣٤٠. شفائی جمال
٣٤١. شفيق مرتضی
٣٤٢. شفيعی معصومه
٣٤٣. شكر لو مهسا
٣٤٤. شكری محمد
٣٤٥. شكورزاده فرزانه
٣٤٦. شكوهی علی
٣٤٧. شمس جواد
٣٤٨. شمس فواد
٣٤٩. شهری مهدی
٣٥٠. شيخ پور نيما
٣٥١. شيخلو صابر
٣٥٢. شيخ الاسلام امير
٣٥٣. شيخ زاده امين
٣٥٤. شيرخانی امير
٣٥٥. صادقی فاطمه، استاد دانشگاه و فعال جنبش زنان
٣٥٦. صادقی محمد
٣٥٧. صادقی آرش
٣٥٨. صادقی هادی
٣٥٩. صاروقی حسام
٣٦٠. صالح آرش
٣٦١. صالح آسو
٣٦٢. صباغ زاده بهنام
٣٦٣. صباغی بيژن
٣٦٤. صداقت جو مصطفی
٣٦٥. صدری سميرا
٣٦٦. صدری علی
٣٦٧. صديقی محمد
٣٦٨. صفری ايوب
٣٦٩. صفری ايوب
٣٧٠. صفری زهرا
٣٧١. صفری بهروز

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٣٧٢. صفی آريان يحيی
٣٧٣. صفيری مسعود
٣٧٤. صيادی ميلاد
٣٧٥. ضيائی سهيل
٣٧٦. ضيمران محمد
٣٧٧. ضيمران محمد، روشنفكر و استاد دانشگاه
٣٧٨. طالبی حسن
٣٧٩. طالبی محمد حسن
٣٨٠. طاهر محمدپور شيرازی
٣٨١. طاهری رئوف
٣٨٢. طاهری كوروش
٣٨٣. طباطبائی حسام
٣٨٤. طباطبايی حميد
٣٨٥. طواف محمد جواد
٣٨٦. عابدی ملك
٣٨٧. عابدينی وحيد
٣٨٨. عباسی مهدی
٣٨٩. عبدالله زاده علی
٣٩٠. عبدالله زاده هيمن
٣٩١. عبدی علی
٣٩٢. عجم زاده حامد
٣٩٣. عرفانی حسين
٣٩٤. عزتی علی
٣٩٥. عزيزی صمد
٣٩٦. عزيزی علی
٣٩٧. عزيزی سروش
٣٩٨. عشقيار احمد
٣٩٩. عطايی عظيمی قاسم
٤٠٠. عطايی قاسم
٤٠١. عطری اكبر
٤٠٢. عظيم زاده مسعود
٤٠٣. عظيم فر سيد عظيم
٤٠٤. علاءالدين محمدمهدی
٤٠٥. علايی باقر
٤٠٦. علميه مهدی
٤٠٧. علوی بابك
٤٠٨. علی قلی پور وحيد
٤٠٩. عليپور محمد حسن
٤١٠. عليپور محمد حسن
٤١١. عميدزاده هومن
٤١٢. غرقی سجاد
٤١٣. غفوری پوريا
٤١٤. غفوری حميدرضا
٤١٥. غلامی پيمان
٤١٦. غنی نژاد موسی، استاد دانشگاه
٤١٧. غياثيان روشنك
٤١٨. فاضل پور اسماعيل
٤١٩. فتح آبادی وحيد
٤٢٠. فراستخواه حسين
٤٢١. فراستخواه مقصود
٤٢٢. فربد ناصر، عضو جبهه ملی ايران
٤٢٣. فرخزاد پوران
٤٢٤. فرخی علی
٤٢٥. فرنود فرهاد
٤٢٦. فروزان فر نيما
٤٢٧. فروغی محمود
٤٢٨. فرهاد پور مراد، مترجم ونويسنده
٤٢٩. فرهاد خلفی
٤٣٠. فرهادی احمد
٤٣١. فرهادی ابراهيم
٤٣٢. فضلعلی سيامك
٤٣٣. فضلی امين
٤٣٤. فغانی همدانی علی
٤٣٥. فولاد گر مهدی
٤٣٦. فياضی بهرام
٤٣٧. فيروزی حسام
٤٣٨. قاجار ياشار
٤٣٩. قادری حاتم ، روشنفكر و استاد دانشگاه
٤٤٠. قادری زكريا
٤٤١. قاسمی نژاد سعيد
٤٤٢. قاضی نوری رضا
٤٤٣. قربانيان سعيد
٤٤٤. قرجه زينب
٤٤٥. قره داغی مهدی
٤٤٦. قره گوزلو عليرضا
٤٤٧. قضايی امين
٤٤٨. قلعه ای امين
٤٤٩. قلی پور محمود
٤٥٠. قهوه چيان حميد
٤٥١. قهوه چيان ميثم
٤٥٢. قياسيان روشنك
٤٥٣. كاظميان هومن
٤٥٤. كامران رحمان
٤٥٥. كبيری امير
٤٥٦. كبيری نژاد محمد
٤٥٧. كحال زاده هادی
٤٥٨. كرامتی علی
٤٥٩. كرمی محمد
٤٦٠. كريمی خالد
٤٦١. كريمی روزبه
٤٦٢. كريمی عرفان
٤٦٣. كريمی كاوه
٤٦٤. كشاورز محمد
٤٦٥. كشاورز نصرا...
٤٦٦. كفشكنان عليرضا
٤٦٧. كوشا مهران
٤٦٨. كرامت پور احمد
٤٦٩. گرانفر بابك
٤٧٠. گرانمايه رشيد
٤٧١. گرگين محمود
٤٧٢. گلزاری كيا
٤٧٣. گلستانی سيد ميثم
٤٧٤. گلستانی ميثم
٤٧٥. گلكار نيلوفر
٤٧٦. گلی ياسر
٤٧٧. گودرزی رسول
٤٧٨. گودرزی كوهيار
٤٧٩. گنجی اكبر، روشنفكر و روزنامه نگار برجسته ايرانی
٤٨٠. لطفی مهدی
٤٨١. لطيفی نويد
٤٨٢. لطيفی اتابك
٤٨٣. لگزيان مجيد
٤٨٤. مالك ابوالقاسم
٤٨٥. مالكی حسين
٤٨٦. مبينی جواد
٤٨٧. متقی مينا
٤٨٨. مجاهد حسين
٤٨٩. مجتبی لچينانی
٤٩٠. محسنی رضا
٤٩١. محمد رضا احمدی
٤٩٢. محمدپور محسن
٤٩٣. محمدعلی پور مرتضی
٤٩٤. محمدنظامی حسين
٤٩٥. محمدی جعفر
٤٩٦. محمدی نرگس
٤٩٧. محمدی پرهام
٤٩٨. محمودی سليمان
٤٩٩. محموديان پويا
٥٠٠. مخبر فروتن
٥٠١. مداح هما
٥٠٢. مدادی احمد
٥٠٣. مدرسی فريد
٥٠٤. مدنی سعيد
٥٠٥. مدهوش محمد امين
٥٠٦. مر آبادی مهسا
٥٠٧. مرديها مرتضی ، استاد دانشگاه
٥٠٨. مسعودی نزهت
٥٠٩. مسگری فاروق
٥١٠. مسيح علی
٥١١. مشايخی بهروز
٥١٢. مشرفی فائزه
٥١٣. مشيری فرزاد
٥١٤. مصطفی وفايی
٥١٥. مصطفی ملكيان، استاد و پژوهشكر
٥١٦. مظاهری عليرضا
٥١٧. مظاهری عليرضا
٥١٨. مظفری كاوه
٥١٩. معراجی فر محمد
٥٢٠. معظمی علی
٥٢١. معنايی نويد
٥٢٢. معين فر علی اكبر، وزير نفت دولت موقت
٥٢٣. معينی مهرداد
٥٢٤. مقصودلو اسماعيل
٥٢٥. مقصودی فاروق
٥٢٦. مقيمی علی
٥٢٧. ملكی ابوذر
٥٢٨. ملكی عمار
٥٢٩. ملكی محمد ، رييس اسبق دانشگاه تهران
٥٣٠. مليحی علی
٥٣١. مميوند مهدی
٥٣٢. منافی سارا
٥٣٣. منبری ساسان
٥٣٤. منتجبی اكبر
٥٣٥. منتخبی هادی
٥٣٦. منتخبی هادی
٥٣٧. منصوری مانی
٥٣٨. منصوری صمد
٥٣٩. منوچهری وحيد
٥٤٠. موسوی خوزستانی جواد
٥٤١. موسوی خويينی علی اكبر، دبير كل سازمان ادوار تحكيم وحدت
٥٤٢. موسوی مقدم مرتضی
٥٤٣. موسوی نسب اتابك
٥٤٤. مولايی نژاد عماد
٥٤٥. مومنی شهاب
٥٤٦. مومنی عبدالله ، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
٥٤٧. مويد محسنی مهدی
٥٤٨. مهاجر فيروزه
٥٤٩. مهاجر مهران
٥٥٠. مهاجری احسان
٥٥١. مهبد جعفريان
٥٥٢. مهدی ميرعلی زاده
٥٥٣. مهرگان اميد
٥٥٤. مير حاج ناهيد
٥٥٥. ميرزاخانی محمد
٥٥٦. ميرزايی احمد
٥٥٧. مينايی آكام
٥٥٨. ميرابراهيمی روزبه
٥٥٩. ميرحاجی ناهيد
٥٦٠. ميرطاهری مجيد
٥٦١. ميرعالی علی
٥٦٢. ميركريمی سيد حسين
٥٦٣. نادرنژاد علی
٥٦٤. نادری شقايق
٥٦٥. نادری فرهنگ
٥٦٦. نادعلی سيامك
٥٦٧. ناصر فربد
٥٦٨. ناصری نصرالله
٥٦٩. ناظری علی
٥٧٠. نبيلی نويد
٥٧١. نجفيان عليرضا
٥٧٢. نجيمی علی
٥٧٣. نجيمی مجيد
٥٧٤. ند يم نيما
٥٧٥. نراقی آرش
٥٧٦. نراقی احسان
٥٧٧. نصرتی ميلاد
٥٧٨. نصير داستان
٥٧٩. نظام الدين قهاری
٥٨٠. نظر آهاری شيوا
٥٨١. نظری امين
٥٨٢. نعمتی فرزاد
٥٨٣. نعمتی اخگر بهرنگ
٥٨٤. نقی زاده روزبه
٥٨٥. نكومنش فرد حسين
٥٨٦. نمازی بهرام
٥٨٧. نوذری اسحاق
٥٨٨. نوربخش محمدرضا
٥٨٩. نورحسينی احمد
٥٩٠. نوری حميد
٥٩١. نوری محمدامين
٥٩٢. نيازمنديان ميثم
٥٩٣. نيكونسبتی علی
٥٩٤. والبوئی محمد
٥٩٥. والی نيا يوسف
٥٩٦. ورجاوند پرويز، عضو جبهه ملی ايران و رييس اسبق دانشگاه تبريز
٥٩٧. وقفی پور شهريار
٥٩٨. هاديان نجف آبادی محمد
٥٩٩. هادی مرتضی
٦٠٠. هاشم پور سروش
٦٠١. هاشمی آرش
٦٠٢. هاشمی علی
٦٠٣. هاشمی فريد
٦٠٤. هاشمی محمد، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
٦٠٥. هاشمی آرمان مير
٦٠٦. هاشمی فريد
٦٠٧. هداوند حميد
٦٠٨. هدايت بهاره
٦٠٩. هدايی ياشار
٦١٠. هرميداس باوند داود، عضو جبهه ملی ايران و استاد دانشگاه
٦١١. همايی راد عنايت
٦١٢. همايی راد عنايت الله
٦١٣. همايون بهمن
٦١٤. هيبت الهی پويا
٦١٥. يحيوی حميد
٦١٦. يزدانی حنيف
٦١٧. يعقوب علی امير
٦١٨. يوسفی مهران
٦١٩. يحيی زاده كميل
٦٢٠. يوسفی اشكوری حسن
٦٢١. يوسفی مجيد

Copyright: gooya.com 2016