یکشنبه 31 اردیبهشت 1385

برگزاري تحصن ۴۰۰ نفره در دانشگاه سيستان و بلوچستان (همراه با عکس)

در پي تحصن شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان در دانشگاه سيستان و بلوچستان، حدود 400 نفر از دانشجويان به اين تحصن پيوستند. اين تحصن اعتراضي بود به عملکرد تبعيض آميز هيات نظارت بر تشکلها نسبت به انجمن اسلامي دانشجويان، جو اختناق و سرکوب در دانشگاه، برخوردهاي امنيتي، غير قانوني و غير اخلاقي کميته انضباطي و عدم تشکيل شوراي صنفي پس از دو سال.
اين تحصن راس ساعت 18 (شنبه 30 ارديبهشت) آغاز شد و در ساعت 19:30 پايان يافت. در اين مراسم دانشجويان با زدن کفهاي ممتد 3 دقيقه اي نسبت به جو حاکم بر دانشگاه و عملکرد مسئولين اعتراض کردند. مراسم با سخنراني اعضا شوراي مرکزي انجمن اسلامي و نمايندگان قومي (بلوچ،کرد و ...) در اعتراض به عملکرد سليقه اي و جو ارعاب در دانشگاه ادامه يافت و با خواندن قطعنامه تحصن و سرود يار دبستاني پايان يافت.
متن قطعنامه در ذيل مي آيد:

قطعنامه پاياني تحصن شوراي مرکزي انجمن اسلامي

الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم

همانطور که استحضار داريد شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده هاي مهندسي و ادبيات پس از مخالفت دانشگاه با برگزاري تحصن عمومي بنا به اعلان قبلي، تحصن خويش را بر گزار نمودند.
دلايل تحصن همانطور که قبلا درنامه سرگشاده به جناب آقاي دکتر اکبري ذکر شده به شرح ذيل مي باشد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


1. درخواست براي تشکيل شوراي صنفي که دو سال است به حالت تعليق در آمده. شوراي صنفي دانشجويان که وظيفه پي گيري مطالبات صنفي دانشجويان را برعهده دارد، در دو سال گذشته بر اثر غفلت و کوتاهي مسئولين در تعطيلي به سر برده است. اين در حاليست که شوراي صنفي محلي براي احقاق حقوق دانشجويان، جايگاه تبلور اراده دانشجويي و چشم بينا و ديده باني بر عملکرد مسئولين بوده است. اما گويا مسئولين تاب و تحمل وجود يک نهاد نظارتي دانشجويي را نداشته و ندارند. علي رغم در خواست هاي مکرر دانشجويان در مدت اين دو سال هيچ گام بلندي در راه تشکيل شوراي صنفي بر نداشته نشد.

2. نگاه و رفتار تبعيض آميز "هيات نظارت بر تشکلها"(متشکل از رياست دانشگاه،نماينده وزير و رياست نهاد نمايندگي ولايت فقيه) به عنوان بالاترين رکن تصميم گيرنده. هيات نظارت بر تشکلها متاسفانه با در پيش گرفتن رفتار تقابلي با رنگ و بوي سياسي با برگزاري هرگونه فعاليت دانشجويي مستقل با تمام قوا مخالفت کرده است. به گونه اي که در طول 20 ماه گذشته حتي با يک درخواست مجوز از طرف انجمن اسلامي کل موافقت نشده است. اين در حالي است که در وضعيت هاي مشابه با رفتاري متفاوت و گهگاه متناقض از سوي آن هيات رو به رو هستيم. روزي با بهانه قرار دادن بحث تشکيلاتي و اساسنامه اي و روز ديگر با پيش کشيدن فضاي امنيتي استان و بحران هاي موجود در سطح کشور از ادامه فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان به عنوان نمايندگان مستقيم دانشجويي جلوگيري مي کنند. اين نگاه در برخورد با فعاليتهاي فرهنگي خرده فرهنگها (اقوام بلوچ، کرد و...) وضعيت اسفباري دارد. قطعا ادامه اين روند جز در مسير بن بست و انسداد فضاي دانشگاه نخواهد بود که به ضِرس قاطع پيامدهاي بسياري براي دانشگاه در پي خواهد داشت.

3. اعتراض به عملکرد کميته انضباطي که در دو سال گذشته به جاي در پيش گرفتن روش هاي اصلاحي از شيوه تهديد و ارعاب استفاده کرده و جو دانشگاه را به سمت اختناق پيش برده است. علي رغم تاکيد متن صريح قانون بر استفاده از افراد با حسن شهرت همچنان شاهد استفاده از اشخاصي با سو پيشينه و مسئله دار در اين کميته هستيم، عدول از حدود اختيارات کميته انضباطي تا حد "پرونده سازي براي دانشجويان و تشکلها" موجب مخدوش شدن چهره اين کميته و تزلزل جايگاه و فلسفه وجودي آن - که همانا احقاق حقوق تضييع شده دانشجويان مي باشد - در اذهان دانشجويان شده است. برخوردهاي سليقه اي، غير اخلاقي و فراقانوني و عدم پاسخگويي ضابطين و رابطين اين کميته موجب ايجاد جو امنيتي و پليسي در دانشگاه گشته و موج عظيم نارضايتي دانشجويان را در برداشته است.

در پايان اين قطعنامه متحصنين با تاکيد بر خواستهاي قانوني خويش بار ديگر از هيات رييسه محترم دانشگاه سيستان و بلوچستان مي خواهند تا به رويه درپيش گرفته شده پايان داده و در پي اعتماد سازي با دانشجويان و تشکلهاي دانشجويي برآيند. بديهيست که متحصنين حق خود مي دانند تا در صورتي که به خواستهاي قانونيشان عمل نگردد، با مبارزه مدني در پي احقاق حقوق حقه خويش برآيند.

گمان مبر که به پايان رسيده کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است

والسلام...

تصاويری از اين تجمع:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برگزاري تحصن ۴۰۰ نفره در دانشگاه سيستان و بلوچستان (همراه با عکس)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016