جمعه 16 بهمن 1383

از خواست و اعتصاب زندانيان پشتيبانی کنيم! سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

6 تن از زندانيان سياسی رجائی شهرکرج در اعتراض به نگهداری آنان با افرادی که به جرم قتل، شرارت و اعتياد محکوم شده اند، مدت 10 روز است که دست به اعتصاب غذا زده و خواهان اين هستند که به سالن شماره يک زندان اوين، که محل نگهداری زندانيان سياسی است، باز گردانده شوند. به حمايت از اين خواست، تعداد ديگری از زندانيان سياسی در بند 350 وبند 1 اوين به اعتصاب غذا پيوسته اند.
در جمهوری اسلامی زندانيان سياسی همواره در معرض فشار، آزار و شکنجه قرار داشته اند و از کمترين حقوق برخوردارند. حتی جان زندانيان نيزدر اين حکومت براحتی می تواند در معرض تهديد قرار گيرد. زندانيان برای گرفتن کوچک ترين حق خود، حتی ابتدائی ترين حقوق زيستي، مجبوراند مقاومت ومبارزه کنند و در مقابل، زندانبانان دستشان برای هر جنايتی باز گذاشته شده است. طلب کوچکترين حقي، اگر به مزاج زندانبانان خوش نيايد، می تواند جرم شناخته شود وخشم آنان را که هم دادستان و هم قاضی وهم مجری احکام خويش اند، برانگيزاند. درست است که امروز در قياس با سالهای پيش نظير سال 67 ، اجحاف و خودکامگی دامنه اش در نتيجه رشد آگاهی و مبارزه مردم کمتر شده است، اما هنوز زندانيان سياسی بيش ازساير شهروندان بی حق و حقوق کشورمان، زير فشاراند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گر چه عمر زندان در حکومت های استبدادی عموما به درازای عمر اين حکومت هاست وزندان يکی ازابزار و ستونهائی است که رژيم های فاسد با تکيه برآن خود را بر جان ومال وروان مردم مسلط کرده تا چند روزی بيشتربر جا مانند، اما در همين حکومت ها نيزبسته به فشار ومبارزه مردم ، تعداد زندانها وزندانيان می تواند بسيار متفاوت باشد و حتی در مقاطعی نظير اواخر سال 1357 در زمان حکومت شاه، مبارزه قدرتمند مردم می تواند دروازه های زندانها را گشوده و همه زندانيان سياسی را آزاد و به آغوش جامعه باز گرداند. از اين رو اهميت دارد که مبارزه برای کاستن فشار روی زندانيان ودر نهايت آزادی آنان از زندان ، هر چه بيشتر پر دامنه شود. به ميزانی که اين فشار افزايش يابد به همان ميزان از فشار بر زندانيان کاسته می شود. زندانيان سياسی برای گشودن دريچه های آزادی به روی مردم و جامعه به بند افتاده اند. اينان برای پايان دادن به استبداد و خفقان با ارتجاع سر بر آورده از اعماق قرون در افتاده اند و نمی بايست مردم آزاديخواه کشورمان آنان را تنها گذاشته و به فراموشی بسپرند.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن حمايت از خواست زندانيان سياسی و پشتيبانی از مقاومت دليرانه آنها، از تمامی هموطنان آزاده، کليه جريانات سياسی و انجمن ها وتشکل های دموکراتيک تقاضا می کند که به هر شکل که خود صلاح می دانند فرياد داد خواهانه زندانيان سياسی را به گوش مردم جهان برسانند وبا مبارزه متحدانه خود رژيم رابرای آزادی زندانيان سياسی و رعايت حقوق آنان درزندان، تحت فشار قرار دهند.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
14بهمن1383- 02/02/2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17857

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از خواست و اعتصاب زندانيان پشتيبانی کنيم! سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016