دوشنبه 17 اسفند 1383

مقدمات رآکتور آب سنگين در اراک فراهم شد، همبستگي ملي ايران

در حالی که کشاکش ايران با آمريکا و اروپا بر سر برنامه هسته ای اين کشور ادامه دارد، يک موسسه تحقيقاتی از فراهم شدن مقدمات برای رآکتور آب سنگين اراک خبر داد. موسسه دانش و امنيت بين المللی در آمريکا، با ارائه عکسهای ماهواره ای اعلام کرد که ساخت تاسيسات توليد آب سنگين در نزديکی اين رآکتور، تقريبا به پايان رسيده است.به گزارش همين موسسه، اين تاسيسات، آب سنگين را برای رآکتور تحقيقاتی اراک تامين می کند که نهايتا قادر خواهد بود پلوتونيوم مورد نياز برای ساخت بمب اتمی را توليد کند. گفته می شود عکسهايی که اين موسسه روز جمعه از تاسيسات اراک منتشر کرد، در ماه فوريه توسط ماهواره های تجاری دو شرکت ديجيتال گلوب و اسپيس ايميجينگ تهيه شده اند.دو قطعه از عکسها تازه تر هستند و در هفدهم و بيست و هفتم فوريه 2005 گرفته شده اند و يک عکس ديگر در بيست و نهم فوريه 2004 تهيه شده است.موسسه دانش و امنيت بين المللی در تحليلی بر اين عکسهای ماهواره ای نوشت: "در مجاورت محل احداث رآکتور اراک، تاسيساتی برای توليد آب سنگين قرار دارد که تقريبا تکميل شده است و پيشبينی می شود که آب سنگين لازم را برای رآکتور آب سنگين تامين خواهد کرد."به گفته موسسه دانش و امنيت بين المللی، آب سنگينی که در اين تاسيسات توليد می شود نيازهای رآکتور چهل مگاواتی را که در مجاورت آن ساخته می شود برآورده خواهد کرد.روز پنجشنبه نيز برخی ديپلماتهای غربی در وين، مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفته بودند که با وجود مخالفتهای بين المللی، ايران هم اکنون مقدمات و زيربنای رآکتور تحقيقاتی آب سنگين در اراک را فراهم کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاسيسات توليد آب سنگين به خودی خود مغاير با تعهدات بين المللی ايران نيستند اما آمريکا ايران را متهم کرده است که فناوری آب سنگين را به منظور توليد پلوتونيوم برای ساخت بمب اتمی دنبال می کند. اين خبر که ساخت تاسيسات تقريبا به پايان رسيده است، ممکن است به بدگمانی آمريکا شدت ببخشد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19049

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مقدمات رآکتور آب سنگين در اراک فراهم شد، همبستگي ملي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016