دوشنبه 17 اسفند 1383

محسن رضايى: عبور از "بحران روابط با آمريکا" چالش مهم رييس جمهورى آينده است، ايرنا

اصفهان ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۷ / ۱۲ / ۸۳
داخلى.سياسى . انتخابات ۸۴
نامزد احتمالى انتخابات آينده رياست جمهورى گفت : اولين چالش پيش روى
رييس جمهورى آينده عبور از "بحران روابط با آمريکا" است .
" محسن رضايى " روز دوشنبه در جمع دانشجويان و دانشگاهيان دانشگاه هاى
اصفهان و علوم پزشکى اصفهان افزود : عبور از اين بحران بايد به نحوى باشد
که کشور به سوى جنگ کشيده نشود و در عين حال تسليم آمريکا نيز نگردد.
به گفته وى، دومين مساله يى که رييس جمهورى آينده بايد حل کند، "پاسخگو
کردن دولت به مردم " است .
رضايى، سومين مساله پيش روى رييس جمهورى آينده را حل مسايل سياسى و
اقتصادى (فقر و بيکارى) عنوان کرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سووال يکى از حاضران با بيان
اينکه " در هيچيک از دولت ها، مجالس و قوه قضاييه در سالهاى قبل" حضور
نداشته ام ، افزود : بااين حال، به عملکرد دولت ، مجلس و قوه قضاييه در سالهاى
گذشته انتقاد جدى دارم .
اين نامزد انتخابات سال آينده رياست جمهورى، در بخش ديگرى از سخنان خود
در پاسخ به سووال يکى از دانشجويان درباره ميزان دارايىهاى خود، وضعيت
زندگىاش را متوسط توصيف کرد و گفت : يکى از شرايط حضور من در انتخابات اين
است که شوراى نگهبان ميزان دارايىهاى نامزدها را تعيين و به مردم ارايه
کند.
رضايى همچنين در پاسخ به سووال يکى از دانشجويان اهل سنت درباره حقوق
اقليت هاى قومى و مذهبى در کشور گفت : طرحى را با عنوان " برابرى و عدالت "
آماده کرده ام که در صورت پذيرفته شدن به عنوان رييس جمهورى، براى از ميان
برداشتن تبعيض بين استانها، قوميت ها و اقليت ها به مجلس ارايه خواهم کرد.
اين نامزد احتمالى انتخابات آينده رياست جمهورى اعلام کرد : در صورت پيروزى
در انتخابات ، در طول چهار سال، بيکارى را به کمتر از۱۰ درصد کاهش داده و
تورم را نيز به نرخ معقولى برساند، بطوريکه قدرت خريد مردم تا۵۰ درصد
افزايش يابد.
رضايى افزود : توجه به سرمايه گذارى ، توليد، اشتغال و درآمد، حلقه واسط
توسعه اقتصادى است که در دولت هاى آقاى هاشمى و خاتمى موردتاکيد قرار نگرفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى ادامه داد : پس از جنگ يا به حلقه اول اقتصاد يعنى"زيربناها" و يا به
حلقه آخر آن يعنى "رفاه و تامين نيازها"، توجه شد.
رضايى گفت : برنامه اقتصادى که در طول هشت سال اخير تنظيم کرده ايم ، توجه
به همين حلقه واسط است که از طريق طرح هاى توسعه توليد و فعاليت کارخانه ها
، ورود صنايع جديد و بالا بردن بهره ورى و منابع انسانى قابل دستيابى است .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت : اين برنامه اقتصادى باعث محقق
شدن قول کاهش بيکارى و تورم و افزايش قدرت خريد مردم خواهد شد.
وى در پاسخ به سووالى درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى گفت :
پيوستن به سازمان تجارت جهانى، راهکار سياسى ندارد و يک مساله اقتصادى
است .
نامزد احتمالى انتخابات آينده رياست جمهورى با بيان اينکه در صورت احراز
پست رياست جمهورى در طول چهار سال بستر اقتصادى را براى پيوستن به سازمان
تجارت جهانى مهيا مىکند، اصلىترين فعاليت دراين راستا را تاکيد بر رقابت -
پذير شدن کالاهاى اقتصادى ايران عنوان کرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19076

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن رضايى: عبور از "بحران روابط با آمريکا" چالش مهم رييس جمهورى آينده است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016