سه شنبه 2 فروردین 1384

دور جديد گفتگوهـاي‎ ايـران و كشورهاي‎‎ اروپايي چهارشنبه هفته جاري آغاز مي‌شود، خبرگزاري فارس

دور جديد گفتگوهـاي‎ ايـران و كشورهاي‎‎ اروپايي‎ درباره‎‎‎ برنامه هـستـه‌اي از چهارشنبه‎ هفته جاري در پاريس‎ آغاز مي‎ شود.

به‎‎ گزارش‎ خبرنگار سياسي فارس، در اين‎ دور از مذاكرات كه به‎ نشست‎‎ كـميـسيـون‎ راهبـري‎ مـوسـوم‎ اسـت چهار دور گفتگوهاي‎‎ گذشته‎ جمع‎ بندي مي‎ شـود و در آن‎‎ مديران عـالـي‎ رتبـه‎ وزارت‎ امـور خارجه‎‎‎ ايران‎‎ و سه كشور آلمان , فرانسـه و انگليس‎ حضور خواهند داشت‎.
نمـاينـدگـان‎‎ ايـران از مـاههـا پيـش‎ بـا نمايندگان‎ كشورهاي‎ اروپـايـي‎‎ گفـتگـو مـي كنند و اين‎‎‎ گفتگوها تاكنون در سه‎‎ گروه كـاري‎ فـن آوري‎‎ و اقتصادي سياسي‎‎ و امنيتي و مسايل‎ هسته‎‎ اي‎ صورت‎‎ گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديپلمات‎هاي‎ اروپايي‎ اين‎‎ امكان را كه‎ دور جديد گفتگوهـا بـاز هـم‎ ادامـه‎ يـابـد رد نكردند ولي به نظر مي‌رسد اين دور از مذاكرات اصلي‌ترين و جدي‌ترين نشست نمايندگان ايران و اروپا بوده و نتايج آن در روزهاي آينده تعيين كننده باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19588

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دور جديد گفتگوهـاي‎ ايـران و كشورهاي‎‎ اروپايي چهارشنبه هفته جاري آغاز مي‌شود، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016