شنبه 3 اردیبهشت 1384

بيانيه دفتر تحکيم وحدت در حمايت از اعتصاب دکتر ناصر زرافشان و پيمان پيران

سالهاست که زندان ها ي ايران به واسطه حضور آزادي خواهان و نيروهاي تحول طلب ايران وجاهت يافته اند و آبرو از دستگاه قضا به زندان منتقل شده است.
جمعي از نخبگان اين مرزو بوم که به جاي حضور در زندان مي بايست در محافل علمي وسياسي ايران به درس و بحث مشغول بودند به کنج محبس گرفتار آمده اند تا حاکميت اقتدارش را به شهروندان بيش از بيش بقبولاند. و اسرار اقتدار ظاهري اش آشکار نگردد. دکتر زرافشان به جرم هويدا کردن اسرار جناياتي که بخشي از حاکميت مرتکب آن شده است به مدت 3 سال در زندان اوين گرفتار مانده است و پيمان پيران به جرم دفاع از دموکراسي و آزادي به زندان افکنده شده است.

متاسفانه علاوه بر زنداني بودن آزاد مردان اين مرز وبوم، حداقل شرايط زندانيان عادي نيز برايشان فراهم نيست. در حالي که بسياري از محکومان به قتل و دزدي و قاچاق از امکانات رفاهي زندان اعم از مرخصي و ملاقات و تلفن برخوردارند اما نيمي از آن براي زندانيان سياسي و عقيدتي فراهم نيست.
دوري از مرتکبين قتل عمد، و دزدان و اشرار و امکان معالجه بيماري حاد کليوي، حداقل خواسته زندانيان سياسي اوين است.
3 روز است که دکتر ناصر زرافشان و پيمان پيران به علت شرايط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بي اعتنايي مسئولان به بيماري حاد دکتر زرافشان، يورش هاي وقت و بي وقت به محل زندگي، زير و رو کردن وسايل زندگي او و همچنين قطع ملاقاتهاي حضوري با خانواده از يک توطئه عليه زرافشان و پيران حکايت دارد. از طرفي سرازير كردن انواع زندانيان آدم ربا، جاعل، دزد، معتاد و امثال آنها به بند زندانيان سياسي تلاشي است براي خرد کردن و شکستن زندانيان سياسي.
دفتر تحکيم وحدت ضمن حمايت از اعتصاب غذاي دکتر ناصر زرافشان و پيمان پيران خواهان آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي است و نسبت به تداوم فشار حاکميت بر نيروهاي آزاديخواه و تحول طلب اين مرز و بوم به حاکميت هشدار ميدهد .

3/2/84
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21508

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر تحکيم وحدت در حمايت از اعتصاب دکتر ناصر زرافشان و پيمان پيران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016