جمعه 6 خرداد 1384

عباس شكوهمند؛ عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم به زندان فراخوانده شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم به زندان فراخوانده شد.
عباس شكوهمند؛ عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم كرج، درتماس با خبرنگار" ايلنا"، با اعلام اين خبر، گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمدعلي عبادي؛ عضو اين انجمن به اتهام تبليغ عليه نظام و اهانت به رهبري در حوادث خردادماه 82 به شش ماه حبس تعريزي محكوم شده بود كه اين حكم از سوي شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد و وي چهارم خرداد از سوي زندان رجايي شهر كرج فراخوانده شده كه فعلاً مراجعه نكرده است.
به گفته شكوهمند، وكيل وي براي تعويق زمان اجراي حكم به دليل امتحانات پايان ترم، تقاضاي مهلت كرده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23282

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عباس شكوهمند؛ عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم به زندان فراخوانده شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016