سه شنبه 10 خرداد 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک: تعرض نهادهاي شبه نظامي به فعاليت هاي دانشجويي

دانشجويان فهيم و آگاه پلي تکنيک؛
فضاي پلي تکنيک تهران از ديرباز فضاي آزادي ها و رشد دانشجويان بوده است و در بستر اين فضاي آزاد بوده است که توانسته ايم بر جامعه اثر بگذاريم. اما عده اي شبه نظامي که چهره و عملکرد آنان بر همگان آشکار است، با حمايت نهادهاي نظامي و اطلاعاتي خارج از دانشگاه و برخي از نهادهاي داخلي قصد بستن فضاي فکري و فرهنگي دانشگاه را دارند تا بتوانند با کنترل فعاليتهاي دانشجويي از اثرگذاري آنان در فضاي جامعه جلوگيري نموده و روساي ضد آزاديخواه و ضد ملي شان چند صباحي بيشتر بر اريکه قدرت باقي بمانند.
در اين راستا اولين قدم آنان حذف انجمن اسلامي دانشجويان به عنوان نهادي برخواسته از آراي دانشجويان و مدافع آزادي و فضاي باز فرهنگي دانشگاه مي باشد. اقداماتي که توسط شبه نظاميان بسيج و با حمايت نهاد رهبري و کانون انديشه دانشجوي مسلمان و با خط دهي نهادهاي نظامي و امنيتي خارج از دانشگاه رخ داده است، به شرح زير مي باشد:

1. باز کردن برد آزاد انجمن اسلامي دانشجويان و سرقت مطالب داخل تابلو

2. تلاش براي غير اسلامي و غير جلوه دادن انجمن اسلامي دانشجويان

3. توزيع شب نامه عليه اعضا فعال انجمن اسلامي دانشجويان و معرفي آنان به عنوان عامل آمريکا

4. و جديدترين اقدام آنان جعل عنوان و هويت انجمن اسلامي دانشجويان و پخش بيانيه هاي مجعول به همراه مهر جعل شده دفتر تحکيم وحدت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما معتقديم که اگر رياست دانشگاه و مجموعه معاونت دانشجويي آن هنگام که اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان در اعتراض به روشهاي غير اخلاقي و غيرمنطقي نهاد رهبري و عمال شبه نظامي اش دست به تحصن زده بودند، اقدامات قاطعي انجام مي داد، امروز شاهد اين وقاحت ها نبوديم.

در پايان تعلام مي داريم که سه شنبه 10/3/84 از ساعت 11:30 در اعتراض به حضور نهادهاي شبه نظامي و نهاد رهبري در دانشگاه و تلاش آنان براي جعل عنوان و هويت يک تشکل با سابقه چهل ساله دست به تحصن و راهپيمايي در صحن مرکزي دانشگاه خواهيم زد.

روابط عمومي انجمن اسلامي دانشجويان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23532

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک: تعرض نهادهاي شبه نظامي به فعاليت هاي دانشجويي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016