یکشنبه 22 خرداد 1384

فراخوان حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و تحصن خانواده زندانيان

فراخوان عام نهادها و انجمن های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا و ترکیه به بشریت مترقی و تمامی سازمانهای حقوق بشری و انجمن جهانی قلم و پزشکان بدون مرز و شخصیت های بشردوست جهان!!

*************

اعتصاب غذا درزندان های اوین و رجایی شهر و تحصن خانواده های زندانیان، درمقابل زندان اوین همچنان ادامه دارد.
به جهانیان اعلام می نماییم :
درایران تا زندانی سیاسی هست،
انتخابات آزاد نیست، تحریم باید گردد!
تحصن اعتراضی برابرزندان اوين را به يک کارزار جهانی بدل کرده و ازتجمع زنان ایران درمقابل دانشگاه تهران پشتیبانی می نماییم !

مدافعان حقوق بشرو آزادی ستانان ایرانی !
فريبرزرئيس دانا، ازفعالين تحصن درمقابل زندان اوين ، دريك گفتگوى تلفنى نسبت به وضعيت وخيم جسمى دكتر ناصر زرافشان هشدارداد. وى با اشاره به اين كه شب گذشته تلفنى با زرافشان صحبت كرده است، ضمن ابراز نگرانى شديد گفت :
"ايشان صدايش ضعيف و نفسش به شماره افتاده بود."

درایران :
-- تشکیل احزاب و سازمان های مستقل سیا سی ممنوع است.
-- فعالان سیاسی با تبعیض، فشار، ضرب و شتم، زندان و شکنجه روبرو هستند . تشکیل احزاب و سازمان های مستقل سیا سی ، سندیکاها و شوراها و اتحادیه ها ی مستقل و آزاد ممنوع است.
-- زنان،اقلیتهای ملی ، جنسی و دگراندیشان مذهبی یعنی اکثریت ایرانیان، رسما از حق انتخاب شدن محروم هستندو رسانه های رسمی در تسلط کارگزاران حاکم قرار داردو دردآورترازهر چیز به سبب آنکه ده ها نفر به دلیل اندیشه و بیان آزادقلم و کلام خویش در بدترین شرایط در زندان ها به سر میبرند.
ما امضاء کننده گان این فراخوان ضمن دفاع ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر و پشتیبانی ازتجمع خانواده های زندانیان و اعضاء کانون نویسنده گان ایران درمقابل زندان اوین واستقبال ازفراخوان تجمع یکشنبه ۲۲ خرداد ماه درتهران درپشتیبانی ازمبارزات زنان واعتراض به نقض آشکارحقوق زنان درجمهوری اسلامی و برای اعتراض به روند ضد حقوق بشری انتصابات ریاست جمهوری و تحریم فعال آن ، اعتراض به سیاستهای دولت ها در قبال پشتیبانی از رژیماسلامی ایران ، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در سطح جهان با استفاده ازهرابزاراعتراضی ، صدایمان را برعلیه نظام اسلامی ایران به گوش جهانیان خواهیم رساند و یک صدا اعلام می داریم .

ما امضاء کننده گان این فراخوان عام خواهان :
1 -- ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می باشيم !
2 -- پشتیبانی ازخواسته های خانواده های زندانیان سیاسی و متحصنین درمقابل زندان اوین و کانون نویسنده گان ایران دردفاع ازآزادی ناصرزرافشان و وضعیت جسمی وی و سایرزندانیان سیاسی ، را ازتمامی مجامع جهانی خواستارمی باشیم.
3 -- ضمن محکوم کردن هرگونه ی دستگیری فعالين سياسی ، زندان ، شکنجه ، خواهان پايان بخشيدن محاکمات دربسته و صدوراحکام سنگسارواعدام درسراسرايران می باشيم.

4 -- اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت بازديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و ملاقات با خانواده های زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکارعمومی جهان ، خواست ما می باشد!

اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور :
1 -- انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران - پاريس 2- کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران- انگلستان 3- کانون دفاع ازآزادی بيان - گوتنبرگ (سوئد) 4 - کميته دفاع از آزادی و دمکراسی درايران - وين (اتريش) 5- سازمان پناهندگی پرايم – هلند6 - راديو صدای زن- ونکوور(کانادا) 7- کانون پناهندگان سياسی ایرانی - برلين (آلمان ) 
 8- کانون دفاع اززندانيان سياسی - برلين (آلمان ) 9- انجمن بيداری ايرانيان هانوور_آلمان 10- کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران - آخن (آلمان ) 11- کانون اجتماعی - فرهنگی انديشه - هلند 12- تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران - هانوور(آلمان) 13- شورای پناهندگان ايرانی برمن – آلمان14- کانون فرهنگی - سياسی انديشه - مونستر (آلمان ) 15- کانون مستقل ايرانيان لايپزيک - آلمان 16- راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا)- هانوور ( آلمان )17 - فرهنگسرای انديشه – گوتنبرگ18- فرهنگسرای بامداد – مالمو19- انجمن فرهنگی - اجتماعی دارکوب - مالمو 20- کميته همبستگی استان اوره برو – سوئد21- انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی - استکهلم 22- نشر باران - استکهلم 23- کانون سياسی و فرهنگی ايرانيان - سوئيس24- هييت سردبيری نشريه آوای زن - سوئد و نروژ25- راديو همصدا - اسلو ( نروژ ) 26- ا نجمن فرهنگی جامعه يارسان درخارج ا زکشور 27- کميته پناهندگان سياسی وان - ترکيه 28- کانون پناهندگان سياسی سيدنی - استراليا 29- سايت چه بايد کرد - ايالات متحده آمريکا 30 - انجمن گلشن - ايالات متحده آمريکا 31- کانون دوستداران فرهنگ ايران - واشنگتن (ايالات متحده آمريکا ) 32- کانون دمکراتيک ايرانيان - دالاس ( ايالات متحده آمريکا ) 33- انجمن فرهنگی وهنری اکباتان - گوتنبرگ 
34- هييت سر دبيری راديو برابری 35- راديو همراه - گوتنبرگ 36- انجمن فرهنگی ميهن -گوتنبرگ 37- انجمن ايرانيان سوسياليست لندن - انگلستان 38- کمتيه دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی ايران - فرانکفورت 39- کميته دفاع از زندانيان سياسی - انگلستان 40- سازمان دانشجويان دمکرات ايران - امئو (سوئد ) 41- سايت بولتن42- آسيل کميته گروه ايران - سوئد 43- کانون تلاش برای آزادی قلم و بيان و انديشه - ايالات متحده آمريکا 44- جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر زرا فشان – استکهلم 45 ـ اتحاد دمکراتيک ايرانيان ترقيخواه ـ سوئيس 46 ـ جمعيت ايرانی حقوق بشردرشمال کاليفرنيا ـ ايالات متحده آمريکا 47 ـ کميته مبارزات باتبعيض و نابرابری ـ اوره برو ( سوئد ) 48 ـ انجمن ايرانيان ـ اوره برو ( سوئد )49 ـ کميته دفاع از پناهجويان ـ اوره برو ( سوئد ) 50 ـ کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو ( سوئد )51 ـ کميته دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از خانواده های وابسته 52 ـ راديو سپهر ـ گوتنبرگ ( سوئد ) 53- ( تلاش ) کانون حمايت از مبارزات مردم ايران - کلن (آلمان) 54- کانون مبارزه برای دمکراسی درايران ، سيدنی - استراليا 55- کانون پناهندگان سياسی ، سيدنی - استراليا 56- مرکز فرهنگی ره آورد - آخن ( آلمان ) 57- فروم فرهنگ و هنرايران 58 - سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع ازصلح وعدالت درآلمان 59- رادیو البرز- گوتنبرگ 60 - کانون اندیشه ، گفتگو و حقوق بشر- تورنتو ( کانادا) 61- سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن ( سوید) 62- جمعی از پناهندگان سیاسی پرونده بسته در ترکیه 63 - جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران – کلن ( آلمان ) 64- کمپین نجات جان سعید 65 - انجمن زنان در سوید ( عصیان ) 66- سایت خبری و سیاسی جوان امروز

امضاء ها ادامه دارد....

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آزاديخواهان مبارز :

 فرياد اعتراض خود را دردفاع ازداد خواهی زندانيان سياسی وآزادی دکتر ناصرزرافشان واکبر گنجی و دیگرزندانیان سیاسی وخواست های آنان ، در هر کجای جهان که هستیم ، یکصدا بلند کنيم ۰ ما تاکنون با همبستگی خود توانسته ايم ، بسياری ازاحکام ستمگرانه و ضد انسانی قوه قضاييه رژيم اسلامی را متوقف کنيم ، اين بارهم می توانيم !!

 شما می توانید با ما ، از طريق آدرس زيرتماس بگیرید:

Kanon_anjoman@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24264

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و تحصن خانواده زندانيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016