سه شنبه 24 خرداد 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي در دفاع از دكتر ناصر زرافشان، دي تي نيوز

در تمامي جوامع , روشنفكران به عنوان پيش قراولان جنبش هاي فكري و اجتماعي داراي سهم بسزايي در پيشبرد آنها به سمت آزادي و برابري اجتماعي هستند.
گرچه همواره اين قشر از جامعه از طرف حاكميت و برخي از گرايش هاي سياسي متحجر مورد تحديد و آزار قرار گرفته اند . اما توانسته اند جنبش هاي عظيمي را شكل دهند كه هر يك به نقطه عطفي در تاريخ انجاميده است .
در اين برهه از زمانه نيز روشنفكران جامعه به مانند دهه هاي قبل در تنگناي نگرشهاي سنتي و متحجر عده اي از افراد قرار دارد . امروزه شاهد به بند كشيدن فعالان سياسي و فكري در ايران توسط حاكميت هستيم كه نتايج تاسف بار آن افكار عمومي جامعه را بيش از پيش آزرده مي كند .
انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي با اعلام حمايت از دكتر ناصر زرافشان , مترجم روشنفكر و حقوق دان فعال كشور در عرصه سياسي فرهنگي . به بند كشيده شدن ايشان و تمامي متفكران و دگرانديشان ديگر , كه گرفتار برخوردهاي تحجرگرايانه حاكميت شده اند را محكوم مي نمايد و خواستار آزادي بي قيد و شرط همه فعالان سياسي و روشنفكران در بند مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24430

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي در دفاع از دكتر ناصر زرافشان، دي تي نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016