شنبه 25 تیر 1384

نامه صد تن از فعالين سياسي و روزنامه نگاران اصفهان در اعتراض به و ضعيت اکبر گنجي

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم

جناب آقاي هاشمي شاهرودي!

رياست محترم قوه قضاييه

ميدانيم كه شما در هفته دهها نامه از اين دست دريافت مي كنيد. نامه هايي
كه از ظلم به انسانها و تعدي به حقوق شهروندي آن هم از سوي كارگزاران
حكومتي حكايت مي كند. و باز هم با توجه به عملكرد غير قانوني و غير پاسخگوي
برخي نهاد هاي حا كميت مي دانيم كه اين نامه هم مثل دهها مورد ديگر بي
جواب خواهد ماند.

اما چه كنيم كه پيروان مكتبي هستيم كه دفاع از حقوق انسانها سرلوحه
تعاليم آن است و ظلم را در هر شكل وصورت و در هر لباس نفي مي كند.پس ما
چگونه مي توانيم در برابر اين جفاي آشكار كه بر اكبر گنجي و خا نواده اش
مي رود سكوت كنيم و فرياد اعتراض سر ندهيم؟ ما همچنين نمي توانيم نقض
مكرر اصل 27 قانون اساسي در مورد ازادي تجمعات را ناديده بگيريم و از شما
مصرانه مي خواهيم با عوامل قانون شكن حمله به تجمع معترضين به حبس اكبر
گنجي كه حرمت خانواده وي و جمعي از اصحاب علم را شكستند بر خورد كنيد.

اقاي هاشمي شاهرودي!

اگر د يروز با جانيان كوي دانشگاه و قاتلين زهرا كاظمي بر خورد مناسب
صورت گرفته بود امروز شاهد اين وضعيت اسفناك نبوديم.

اقاي هاشمي شاهرودي!

آيا بخشنامه هاي رنگارنگ شما در دفاع ار حقوق شهروندي شامل حال اكبر گنجي
و ديگر زندانيان سياسي نمي شود؟

مگر روشنفكران وروزنامه نگاران اين مرز و بوم چه گناهي مر تكب شده اندكه
د ستگاه قضاي جمهوري اسلامي در بر خورد با آنها چنان شد ت عملي به خرج مي
دهد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما به جنابعالي و سايرين مسئو لين هشدار ميدهيم كه بر اساس اصول مسلم
حقوقي و شرعي در شرايط فعلي مسئوليت جان اكبر گنجي مستقيما بر عهده نظام جمهوري اسلامي است. بدون شك وجدان ملي و ديني ملت ايران و افكار عمومي جهانيان هيچگونه كوتاهي در اين مورد را نخواهند بخشيد.

چه بهتر كه با رسيدگي عادلانه به پرونده اتهامي زندانيان سياسي همه انان
را كه گناهي جز ابراز عقيده ندارند آزاد كنيد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه صد تن از فعالين سياسي و روزنامه نگاران اصفهان در اعتراض به و ضعيت اکبر گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016