پنجشنبه 30 تیر 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير در اعتراض به قتل يكي از فعالين كرد در مهاباد

خبر كشته شدن يكي از فعالين سياسي كرد در مهاباد به طرز فجيع و دلخراشي كه نشان از عدوات و بيرحمي غير قابل انكار مرتكبين اين جنايت داشت, نشان داد قدرت غير قابل نظارت و غير قابل نقد هر آينه ممكن است فاجعه اي بيافريند كه جبران آن بسيار سخت و تاثير مخرب آن بر منافع ملي غير قابل انكار است. متاسفانه حادثة ذكر شده كه در مكاني نظامي روي داد بار ديگر عيان ساخت نيروهاي نظامي به جاي آنكه با تامين امنيت عمومي در چهارچوب قانوني مدني و مبتني بر خواست شهروندان بپردازند به ابزاري براي فشار بر فعالين سياسي و سركوب و گاهاً نظاره گر خشونت نيروهاي افراطي عليه فعالين سياسي, فرهنگي جامعه تبديل شده اند.

حادثه روي داده جدا از پذيرش يا رد انديشه فعال كرد به قتل رسيده, رويدادي است كه به يقين با اصول متعدد بيانيه جهاني حقوق بشر در تضاد است.

بازداشت و نگهداري نامبرده در زندان فاقد هيچ گونه توجيه بوده و مصداق بارز نقض آزاديهاي فردي است وي همچنين بدون تشكيل دادگاه صالحه و هيئت منصفه در زندان بسر برده و به خاطر تبليغ و بيان عقيده اش كه از حقوق مسلم شهروندي است به زندان افكنده شده و در زير شديدترين شكنجه هاي ممكن به قتل رسيده است. نه اين امكان فراهم شد تا وكيلي بر روند مذكور نظارت كند و نه پاسخي در خور به اين عمل غير انساني داده شد كه شكنجه در زندان به هر منظور كه باشد خلاف عرف بين الملل, اعلاميه جهاني حقوق بشر, و نقض حقوق شهروندي است.

از اين رو اين حادثه اثبات كرد كه داعيه مردمسالاري ديني تنها زينتي بر بنيان غير دموكراتيك ساختار سياسي است. و جريان اقتدارگرا نه دركي از معناي مردمسالاري دارد و نه براي حقوق انسان ها ارزش و اهميتي قايل است و هرگونه برخورد و عمل قبيحي كه در راستاي حفظ وضع موجود و پايه هاي قدرت نامشروعشان باشد را مجاز مي شمارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از اين رو انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي در راستاي نقد بي مهاباي قدرت غير پاسخگو, فاجعه روي داده را غير قابل بخشايش در پيشگاه مردم ايران و جنايتي ماندگار در تاريخ معاصر ايران دانسته و تلاش مضاعف فعالين مدني در ايران بويژه خانم شيرين عبادي در جهت پيگيري جدي قتل يكي از فعالين كردـ كه مصداق بارز نقض حقوق انساني است- را ضروري مي داند و ايستادگي مدني در برابر چنين حوادثي و آشكار كردن سويه هاي تاريك حادثه دلخراش روي داده را موجب تحديد قدرت غير پاسخگو و عدم وقوع مجدد چنين حوادثي مي داند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير
(پلي تكنيك تهران)

Copyright: gooya.com 2016