پنجشنبه 6 مرداد 1384

گزارش سايت مجاهدين خلق از درگيري هاي اشنويه

بنا به گزارشهاي رسيده روز دوشنبه در جريان تظاهرات مردم اشنويه، چهار نفر از مردم اين شهر توسط مزدوران نيروي انتظامي رژيم به قتل رسيده و چند نفر مجروح شدند

گزارش شاهدان حاكي است كه در برابر يورش وحشيانة مأموران عموم مردم شهر دست به مقاومت زده و با مأموران سركوبگر درگير شدند. مردم به ويژه جوانان با پرتاب سنگ و اشياي مختلف مأموران را مورد حمله قرار دادند كه به زخمي شدن شماري از مزدوران انجاميد. كارگزاران محلي رژيم تقاضاي نيروي كمكي كردند و صدها مأمور از اروميه و مياندوآب وارد اشنويه شدند، اما نتوانستند مقاومت مردم را درهم بشكنند. براساس گزارشهاي رسيده، رژيم آخوندي از مداواي مجروحان در بيماستانها ممانعت كرده و حتي به كارمندان اجازه حضور در بيمارستانها را نمي دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در جريان اين درگيريها كه در چهارراه كارگر و بولوار انقلاب اشنويه روي داد، براثر شليك مأموران سركوبگر 4نفر به اسامي حيدر عبدالله زاده, عمر اميني فرزند شيخ محمد, ابراهيم فرزند حاجي قادر و رسول اهل روستاي عالي آباد كشته شدند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش سايت مجاهدين خلق از درگيري هاي اشنويه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016