یکشنبه 16 مرداد 1384

سازمان فدائيان خلق، در ارتباط با انتساب ترور قاضي مقدس از سوي خبرگزاري فارس: توطئه ای جديد از سوی برخی باندهای حکومتی

اطلاعيه مطبوعاتی هيئت سياسی- اجرایی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
باز هم هشدار می دهيم!

توطئه ای جديد از سوی برخی باندهای حکومتی


هم ميهنان!

چهاردهم مرداد ماه، خبرگزاری فارس که متعلق به محافلی از جمهوری اسلامی است، طی یک مطلب خبری سراپا مغشوش و بکلی متناقض اعلام کرده است که جريانی به نام "سازمان جوانان چريک های فدايی خلق" مسئوليت ترور "قاضی احمدی مقدس" را بر عهده گرفته است.
اين اطلاعيه مجعول آنگاه اشاره می کند که: چريک های فدايی خلق از جمله مدافعان اکبر گنجی است و اخيرا نيز در بيانيه ای به همراه سه گروه ديگر از اعتصاب غذای گنجی حمايت کرده است. اطلاعيه دهندگان در پايان همين اطلاعيه که مظهر يک توطئه تمام عيار عليه آزادی خواهان است، اظهار می دارد: احتمال می رود که اين ادعا واقعيت خارجی نداشته باشد!!

هم ميهنان!
همانگونه که سازمان ما طی اعلاميه (دوازدهم مرداد ماه خود، ساعاتی پس از ترور "قاضی احمدی مقدس" هشدار داده بود که باید در قبال این ترور، انگیزه ها و پیامدهای آن در انتظار نقشه های توطئه گرایانه بود و در قبال آن هشیار ماند، صدور چنین اطلاعیه ای یکی از مظاهر چنین رویکردهایی است. ما در آن اطلاعیه ضمن ابراز تاسف از وقوع این ترور اعلام کردیم که نسبت به ترفندها و بدل زدن ها از سوی محافل جنایتکار به شدت نگرانیم. ما در آنجا در مورد خطرات تازه علیه جان زندانی شجاع - اکبر گنجی- که بیش از ٥٥ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد و نیز خانواده و یاران و همه آزادی خواهان حامی وی هشدار دادیم. ما اکنون بر این هشدارها که شاهد انتشار اطلاعیه های مجعولی نظیر اطلاعیه ( خبرگزاری فارس) هستیم، بیش از پیش تاکید می ورزیم.
ما اعلام میداریم که باید انتظار ترفندها و توطئه های دیگری از سوی محافلی از حکومت را داشت که پیش از این در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، دست به بمب گذاری های مشکوک در خوزستان، تهران و مشهد زدند و اکنون نیز هر روز در نقاط مختلف کشور در اشکال مختلف ماجراجويی می کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هيئت سياسی - اجرایی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) اعلام می دارد که ما هم مستقلا و هم همراه با ديگر متحدان خود بارها به دفاع از اکبر گنجی برخاسته ايم و همچنان از او دفاع می کنيم و همچنان عليه زندانبانان وی هستيم که او را به يک قدمی مرگ رانده اند. اما ما با ترور مخالفيم و بر مبارزه سياسی تاکيد می ورزيم. ما هشياری مضاعف همه آزادی خواهان را در اين لحظات حساس ضرور می دانيم.

هيئت سياسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ايران (اکثريت)

Copyright: gooya.com 2016