پنجشنبه 27 مرداد 1384

اطلاعيه اعلام حمايت از "فراخوان به تظاهرات همبستگی با مردم کردستان ايران"، جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران - بلژيك

جمهوری اسلامی درهفته های اخير درکردستان ايران برای فرونشاندن حرکت اعتراضی مردم دست به سرکوب زده، نيروی وسيعی را به اين منطقه اعزام کرده، درتمام شهرهای کردنشين حکومت نظامی برقرار کرده وصدها نفرازهموطنان کرد ما را دستگير و روانه زندان ها و شکنجه گاه ها کرده است.
مردم شهرهای کردنشين كشورمان در اعتراض به سرکوب رژيم به اشکال مبارزه مسالمت آميز و مقاومت مدنی رو آورده وبا برگزاری تظاهرات، تحصن و بستن بازار و ادارات، صدای دادخواهی خود را بلند کرده اند. مردم خواهان شناسائی آمرين و عاملان جنايات، آزادی زندانيان سياسی و پايان بخشيدن به حکومت نظامی هستند.
جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك از طريق اين اعلاميه هشدار مي دهد كه جمهوري اسلامي با سركوب وحشيانه مردم مبارز كردستان ايران در واقع مي خواهد به نفاق، كينه و خشونت ميان شهروندان مناطق مختلف ايران دامن زند و اين بشدت بر خلاف منافع ملي مردم كشورمان است.

ما همراه با هموطنان کرد، جنايات جمهوری اسلامی در کردستان را محکوم مي کنيم و خواهان تحقق خواسته های به حق مردم کردستان هستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما برای اعتراض به سرکوب هموطنان کرد و در همبستگی با آنها در تظاهراتی که در بروکسل و در مقابل پارلمان اروپا در روز 28 مرداد(19 اوت) توسط حزب دمكرات كردستان ايران و سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران- كومله، برگزار ميشود، شرکت کرده و اعتراض خود را نسبت به کشتار مردم کردستان ايران، اعلام خواهيم کرد.

جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك

Copyright: gooya.com 2016