چهارشنبه 6 مهر 1384

بیانیه فراکسیون دموکراسی خواه ملی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات دفتر تحکيم وحدت


برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت زمینه ای است تا بازسازی تشکیلاتی در درون اتحادیه پیگیری شود.اما همانطور که بارها گفته ایم برای برگزاری انتخابات توافقات فراکسیونی بخشی از فرایند انتخابات دموکراتیک است.و این مساله ای است که همگان بر آن اذعان دارند.بر همین اساس در یک ماه گذشته گفتگوهای مفصلی بین فراکسیونها صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
1-رسمیت شورای مرکزی با حضور تمام جریانات به گونه ای که امکان حذف و برگزاری یک طرفه جلسات وجود نداشته باشد.
2-به رسمیت شناختن حق اکثریت برای داشتن یک نماینده بیشتر در شورای مرکزی(طبق روال 6 سال گذشته).
3-تدوین پروتکل به منظور مشخص شدن مبنای همکاری استراتژیک فراکسیونها.به همین منظور پروتکلی ده ماده ای از سوی فراکسیون مدرن ارایه شد که مورد پذیرش سایرین قرار گرفت.
4-عدم برگزاری انتخابات در غیبت سایر فراکسیون ها.
اما متاسفانه برخی کارشکنی ها مانع تدوین و مکتوب شدن این توافقات شده است و هر زمان به مرحله نگارش رسیده دخالتهای ناگهانی روند امور را متوقف کرده است.تمام این دخالتها و چگونگی آنها ثبت شده و در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی دانشجویان قرار خواهد گرفت.با توجه به نکات فوق حضور فراکسیون دموکراسی خواه ملی درنشست منوط به مکتوب شدن توافقات در حضور نخبگان مورد تایید طرفین است و هر گونه اقدام یکجانبه از سوی هر یک از فراکسیونها مورد تایید ما نمی باشد و آن را در راستای تضعیف اتحادیه ارزیابی می کنیم و به شدت مقابل آن خواهیم ایستاد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تمام جریانات نیز توجه داشته باشند در شرایط فعلی تنها وحدت عمل نیروها می تواند به عبور از بحران کمک کند در غیر این صورت هر اقدام یک جانبه ای کمک به تثبیت اقتدارگرایان است.

شورای هماهنگی
فراکسیون دموکراسی خواه ملی
دفتر تحکیم وحدت

Copyright: gooya.com 2016