پنجشنبه 7 مهر 1384

فراكسيون دموكراسي خواه دانشگاه تهران: از انتخابات شوراي مركزي تحكيم حمايت مي كنيم

بيانيه فراكسيون دموكراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در خصوص تخلفات تشكيلاتي دبير تشكيلات و تأكيد بر شركت در نشست انتخاباتي دفتر تحكيم وحدت

نشست دفتر تحكيم وحدت سرانجام با وجود سنگ‏اندازي‏ها و مخالفتهاي پنهان و آشكار در آستانة برگزاري است، اما اقدام تعجب ‏برانگيز تني چند از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با محوريت دبير تشكيلات آن (آقاي علاّمه) ابهاماتي كه در گذشته به ويژه پيرامون انتخابات رياست جمهوري شكل گرفته بود را تقويت كرد.
امّا اين اقدام تعجب ‏برانگيز چه بود؟ صدور بيانيه از سوي چند نفر از اعضاي شوراي مركزي با محوريت شخص آقاي علاّمه، آن هم به عنوان موضع كل مجموعه و با سوء استفاده از مهر و سربرگ انجمن دانشگاه مبني بر تحريم انتخابات شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نه تنها تخلف آشكار تشكيلاتي محسوب مي‏شود، خود نشانگر گماني است كه مدتهاست اعضاي فراكسيون دموكراسي به آن يقين پيدا كرده‏اند و آن خط گرفتن از خارج دانشگاه و بعضاً نفوذ نهادهاي امنيتي در مجموعة دانشگاه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بيانيه فراكسيون دموكراسي‏خواه به هيچ وجه به دنبال تأييد كلية مواضع دفتر تحكيم وحدت نيست، به عبارتي فراكسيون دموكراسي خواه به تحكيم وحدت به عنوان يك تفكر و مشي مشخص، همانند افرادي كه بيانية فوق را صادر كردند، اعتقاد ندارد. فراكسيون دموكراسي‏خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران تحكيم را نماد وحدت و انسجام كل مجموعة انجمن‏هاي دانشگاه‏هاي كشور كه خود نماد جنبش دانشجويي است مي‏دانند، از اين منظر خود را مكلف به حضور در انتخابات تحكيم مي‏داند و با تمام انتقاداتي كه به مجموعه دارد خواستار حفظ يكپارچگي و حل معضلات آن به طريق دموكراتيك هستند.
اقدامات يكجانبه‏اي از اين دست مسبوق به سابقه بوده است. وقايعي كه در فصل انتخابات رياست جمهوري بويژه دور دوم اتفاق افتاد خود در راستاي نگاه انحصارطلبانه‏اي است كه در ذهن برخي افراد حاضر در انجمن دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران بويژه دبير تشكيلات آن است، كه انجمن دانشگاه را در حال تبديل كردن به الگوي كوچكي از حاكميتي مي‏كند كه جنبش دانشجويي انتقادات فراواني را به آن دارد. شخص حسام‏الدين علاّمه در مراسم سخنراني كه براي آقاي هاشمي رفسنجاني ترتيب داده شد برخلاف مصوبة نشست سالانه به عنوان بالاترين مرجع تصميم‏گيري و شوراي مركزي، به عنوان مجري برنامه تريبون را در اختيار گرفته و همچون بيانه غيرقانوني كه به تازگي صادر كردند فقط به بيان مواضع شخصي خود و حاميان پنهانشان و آن هم به نام كل مجموعه پرداختند. در كنار ساير تخلفات تشكيلاتي كه در اين بحث امكان پرداختن به آن نيست مي‏توانيم به اين نتيجه برسيم كه قانون‏گريزي از جامعه به تشكل نخبة دانشجويي يعني انجمن اسلامي دانشگاه تهران هم سرايت كرده و برخي افراد از انجام اين اعمال نه تنها بيمي ندارند، بلكه گويا به پشت گرمي نهادهاي قدرت هم اميدوارند. در پايان مجدداً‏ اعضاي فراكسيون دموكراسي‏خواه ضمن اعتراض به صدور اين بيانية خودساخته و غيرقانوني كه بروشني تخلف تشكيلاتي است و به لحاظ ماهوي هم به آن ايراد دارد، راه برخورد با مسئول مستقيم آن (دبير تشكيلات) را بازمي‏داند.
فراكسيون دموكراسي‏خواه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران رسماً حضور خود را در نشست انتخاباتي دفتر تحكيم اعلام و از آن نه در جهت اثبات برخي مواضع بلكه در جهت حفظ يكپارچگي مجموعه دفاع مي‏كنيم.

فراكسيون دموكراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

Copyright: gooya.com 2016