یکشنبه 10 مهر 1384

گفتگوی راديو فردا با عبدالله مومنی در باره انتخابات دفتر تحکيم وحدت و حکم علی افشاری

نخستین نشست عمومی خارج از دانشگاه، از دید دبیر دفتر تحکیم وحدت: فشار روزافزون بر فعالان دانشجوئی و حکم حبس افشاری

نشست دو روزه اتحاديه سراسري انجمن هاي اسلامي دانشجويان طيف علامه براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي در محل سازمان ادوار تحكيم برگزار شد. عبدالله مومني دبير فعلي تشكيلات در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به دليل فشارهاي حكومت و عدم امكان برگزاري اين نشست در طول يك سال گذشته در داخل دانشگاه، اعضاي تصميم گرفتند انتخابات را در مكان غيردانشگاهي برگزار كنند و مسائلي نظير مشكلات اتحاديه، اعمال فشارهاي روزافزون بر دانشجويان و حكم غيرقانوني شش سال حبس براي علي افشاري از اعضاي شورا مورد بحث قرار گرفت. اصغر زارع مديركل حراست وزارت علوم گفته است: سعي مي شود تخلفات دانشجويي در محيط دانشگاه بررسي شود و از انتقال به خارج جلوگيري شود. آقاي مومني مي گويد: اگر پايبندي عملي به اين گفته ها صورت نگيرد، موجبات بدبيني هرچه بيشتر دانشجويان نسبت به تصميم گيران و دست اندركاران قضايي وامنيتي را به دنبال خواهد داشت.

مينا بهارمست

نشست دو روزه اتحاديه سراسري انجمن هاي اسلامي دانشجويان طيف علامه دفتر تحكيم وحدت براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي اين سازمان در محل سازمان ادوار تحكيم برگزار شد. در اين نشست پنج عضو شوراي مركزي از فراكسيوني كه فراكسيون مدرن نام گرفته انتخاب شدند و قرار است چهار عضو ديگر از فراكسيون دموكراسي خواه دفتر تحكيم وحدت بعدا انتخاب شوند. عبدالله مومني دبير فعلي اين تشكيلات درباره دليل برگزاري نشست در خارج از دانشگاه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
عبدالله مومني (دبیر دفتر تحکیم وحدت، تهران): به دليل فشارهاي حكومت و عدم امكان برگزاري اين نشست در طول يك سال گذشته در داخل دانشگاه و مخالفت ها و كارشكني هاي نهادهاي امنيتي براي برگزاري نشست دفتر تحكيم وحدت در داخل دانشگاه، اعضاي شوراي مركزي تصميم گرفتند به هر حال انتخابات خودشان خود را در مكان غيردانشگاهي برگزار كنند. اين انتخابات عليرغم كارشكني ها و اعمال فشارهاي نهادهاي امنيتي كه مخالف شكل گيري و پويايي اين جريان دانشجويي هستند، خوشبختانه با حضور اكثريت مطلق انجمن هاي اسلامي عضو دفتر تحكيم وحدت برگزار شد. در مرحله اول اين نشست پس از انتخابات هيات رئيسه، انتخابات اعضاي شوراي دفتر تحكيم برگزار شد كه پنج نفر انتخاب شدند و قرار شد به فاصله دو هفته پس از برگزاري انتخابات مرحله اول، انتخاباتي برگزار شود و ساير اعضا كه چهار نفر خواهند بود انتخاب شوند. از اين جهت انتخابات خوب بود، انسجام و يكپارچگي انجمن هاي اسلامي در نشست موانع و چالش هايي كه پيش روي انجمن هاي اسلامي دانشجويان را هست را مطرح مي كردند و بالاخص اعمال فشارها و مشكلاتي كه در طول چند ماه گذشته براي دانشجويان به واسطه احضارها و بازداشت هاي غيرقانوني كه صورت گرفته شركت كنندگان مدنظر قرار دادند. همينطور نسبت به صدور حكم شش سال حبس براي آقاي افشاري از اعضاي فعال دفتر تحكيم وحدت اعلام نگراني كردند.

م . ب: در رابطه با فشارهايي كه شما صحبت كرديد كه به انجمن هاي اسلامي دفتر تحكيم وحدت وارد مي شود، اصغر زارع مديركل حراست وزارت علوم گفتند كه سعي مي شود تخلفات دانشجويي در محيط دانشگاه بررسي شود و از انتقال به خارج جلوگيري شود. شما نظرتان در مورد اين صحبت آقاي زارع چيست؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عبدالله مومني: اصل اين صحبت مورد قبول دانشجويان است، ولي من بيشتر اين حرف را در حد شعار مي دانم، در طول سال گذشته خيلي از اين صحبت ها شده، قوه قضاييه بارها اعلام كرده كه دانشجويان زنداني را آزاد مي كند، شوراي عالي امنيت ملي بارها اعلام كرده كه بايد به تخلفات دانشجويان در داخل دانشگاه رسيدگي شود و نهادهاي قضايي نبايد با دانشجويان برخورد كنند. اخيرا هم قوه قضاييه اعلام كرده كه دانشجويان زندانيان سياسي را آزاد خواهد كرد و من فكر مي كنم اگر پايبندي عملي به اين گفته ها صورت بگيرد، امر مطلوبي خواهد بود، ولي در غير اين صورت طرح اين مسائل در مقام حرف موجبات بدبيني هرچه بيشتر دانشجويان نسبت به تصميم گيران و دست اندركاران قضايي امنيتي در محافل دانشگاهي را به دنبال خواهد داشت.

Copyright: gooya.com 2016