شنبه 16 مهر 1384

مجلس اين هفته درباره ممنوعيت "گلدكوئيست" تصميم مي‌گيرد، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/۱۶‬
داخلي. سياسي. مجلس.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري در خصوص ممنوعيت فعاليت شركت "گلدكوئيست" در ايران، تصميم خواهند گرفت.

به گزارش روز شنبه اداره كل قوانين مجلس، " طرح ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي يا شبكه بي‌انتها از قبيل گلدكوئيست" در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.

يك فويت طرح ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي يا شبكه بي انتها از قبيل گلدكوئيست خردادماه سالجاري به تصويب رسيد.

در اين هفته همچنين بررسي لايحه "الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران " در دستور كار مجلس قرار دارد.

بر اساس اين گزارش نمايندگان مجلس همچنين " لايحه اصلاح بند (ح) ماده (‪ (۱۰‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" را در اين هفته بررسي خواهند كرد.

بررسي "طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي" نيز در دستور كار هفتگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

يك فوريت طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اواخر سال گذشته به تصويب مجلس رسيد.

بررسي گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد "تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان مجلس از شركت دخانيات ايران" نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين هفته همچنين در خصوص "لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" و "لايحه ممنوعيت قلع و قمع واحدهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پروروش " تصميم خواهند گرفت.

همچنين بررسي طرحهاي مربوط به "تسهيلات ازدواج جوانان" ، "استفساريه تبصره (‪ (۶‬ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه‌بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور " و "الحاق يك ماده به قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران" در دستور كار مجلس قرار دارد.

بر اساس اين گزارش بررسي لوايح مربوط به "كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس"، "لايحه مديريت خدمات كشوري"،" ديوان عدالت اداري" ، " تعيين تكليف وجوه دريافتي موضوع بند (ه ) تبصره (‪ (۱۹‬قانون برنامه دوم توسعه طي سالهاي ‪ ۱۳۷۴‬و ‪" ،"۱۳۷۵‬تعارف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها" و "اصلاح تبصره (‪ (۲‬ماده (‪ (۱۷‬قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران" نيز در دستور كار هفتگي مجلس قرار گرفته است.

همچنين بررسي لوايح مربوط به "اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي‌شوند"، "تسري بيمه شخص ثالث به كاركنان موسسات اتوبوسراني وابسته به شهرداري‌ها در موارد غير مشمول"، "اصلاح قانون اصلاح تبصره (‪ (۱‬اصلاحي بند (الف) ماده (‪ (۱‬قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موراد معين مصوب سال ‪ " ۱۳۸۰‬در دستور كار مجلس قرار دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نمايندگان همچنين در خصوص رد لوايح "اصلاح بند (الف) ماده (‪ ( ۴‬قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين"، "اصلاح ماده (‪( ۹۲‬ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال ‪" ،" ۱۳۸۰‬تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن " و رد طرح "مستثني شدن موقوفات از قوانين مربوط به اراضي موات ، جنگلها ، مراتع و منابع ملي" ، تصميم خواهند گرفت.

مجلس همچنين لوايح مربوط به "موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندانزي و دولت جمهوري بلغارستان " ، "موافقتنامه حمل و نقل هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي " و "موافقتنامه تجاري اكو"، را بررسي خواهد كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجلس اين هفته درباره ممنوعيت "گلدكوئيست" تصميم مي‌گيرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016