پنجشنبه 21 مهر 1384

پخش مستقيم نشست مشورتى همراهان جمهورى خواهان دمكرات و لائيك در پالتاک، جمعه و شنبه ٢٢-٢٣ مهر

صداى ما

پخش مستقيم نشست مشورتى همراهان جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

جمعه و شنبه، ٢٢-٢٣ مهر ١٣٨٤ ، ١٤-١٥ اكتبر ٢٠٠٥

ساعت شروع: ٣٠/١٠ صبح به وقت اروپاى مركزى - ٣٠/٤ صبح به وقت شرق آمريكا

١٢ ظهر به وقت تهران

اتاق: By Language/ Nationality/ Other/ Iran.Sedaye-ma

لطفا جهت نصب و استفاده از برنامه پالتاك اينجا را فشار دهيد.

www.sedaye-ma.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016