سه شنبه 3 آبان 1384

قطعنامه پاياني نشست ساليانه مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز

مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان توجه دانشجويان و دانشگاهيان را به اثرات سوء فضاي مرده فرهنگي حاکم بر دانشگاه جلب مي کند و موارد زير را متذکر مي شود :

1- نقد، شالوده انديشه است و دانشگاه محل انتقاد. برخورد با منتقد حذف انديشه است، چرا که نه دانشجو «رعيت» است و نه دانشگاه محل «مداحي». هفته گذشته يک عضو انجمن اسلامي دانشجويان به علت انتقاد از دانشگاه و بيان مشکلات صنفي به کميته انضباطي احضار شد. مجمع عمومي ضمن ابراز تاسف از اين امر، خاطرنشان مي سازد که برخورد با منتقد و پاک کردن صورت مساله نه تنها راه حل مشکلات نيست، که خود مسبب بوجود آمدن مشکلات بزرگتر است.

2- رعايت حريم ها و لزوم حراست از شئون دانشگاهي ايجاب مي کند که در جامعه دانشگاهي، احترام متقابل ميان دانشجويان و دانشگاهيان مد نظر قرار گيرد. جاي تاسف است که اين حريم از يک طرف خدشه دار گردد و در برهه اي، به علت مظلوم واقع شدن دانشجويان، کسي که حريم را شکسته و به دانشجويان توهين کرده، به جاي عذرخواهي، در نقش شاکي ظاهر شده و به اصطلاح «دست پيش بگيرد تا پس نيفتد».

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- «مهر ورزي به بندگان خدا» و «حل مشکلات معيشتي اقشار آسيب پذير» براي آنکه از حد شعار فراتر رود، بايد در عالم واقع اثراتي به جاي گذارد. نتيجه منطقي عمل به اين شعارها در دانشگاه ما مي بايست فراهم آوردن امکانات رفاهي مناسب تر براي دانشجويان باشد. اما متاسفانه نه تنها چنين نشد، بلکه با کمال تعجب شاهد بوديم که در اولين اقدام، از سال تحصيلي جديد به دانشجويان دختر (وروديهاي 83 و 84) خوابگاه تعلق نگرفت و اين در حاليست که اکثريت دانشجويان از اقشار فرهنگي و آسيب پذير جامعه بوده و اميد خانواده ها و تلاش فرزندانشان براي ورود به دانشگاه دولتي، عموماً به علت عدم توانايي مالي آنهاست. عدم واگذاري خوابگاه به دانشجويان دختر، چه به لحاظ فشار مالي و چه از حيث تامين امنيت، نقص کوچکي نيست و اين در حاليست که عليرغم سر دادن آن شعارها – حداقل در اين زمينه – انتظار پيشرفت بود نه پسرفت.

4- نامناسب بودن جو فرهنگي حاکم بر دانشگاه وظيفه ما را دشوارتر مي سازد. مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان تشکيل يک کميته هماهنگي ميان تشکلهاي مختلف دانشجويي را جهت بسترسازي فعاليتهاي دانشجويي ضروري مي داند. براي شکستن جو انسداد فرهنگي، راهي جز انسجام و اتحاد کليه دانشجويان وجود ندارد. انجمن اسلامي دانشجويان از هر تلاشي در اين راستا استقبال نموده و دست همگان را به گرمي مي فشارد. دانشگاه سنگر آزادي است، با تمام توان در حراست از آن مي کوشيم.

مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه صنعتي سهند تبريز

Copyright: gooya.com 2016