دوشنبه 9 آبان 1384

چرا جمهوری خواهی در خاورمیانه ریشه ندوانده است؟ سخنرانی دکتر موسوی در واشنگتن دی سی، 6 نوامبر

اتحاد جمهوریخواهان ایران
دعوت می کند


چرا جمهوری خواهی در خاورمیانه ریشه ندوانده است؟

دکتر موسوی
یکشنبه 6 نوامبر 2005
5 تا 8 بعد از ظهر

Georgetown University
Healy Hall
Room 103
37 and O Street

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016