چهارشنبه 11 آبان 1384

"فرهنگ دیکتاتوری و رفتار سیاسی در ایران"، پالتاک اتحاد جمهوريخواهان، با حضور محمد ملکی و محسن نژاد، ۵ نوامبر

پالتاک عمومی
موضوع: فرهنگ دیکتاتوری و رفتار سیاسی در ایران
ميهمانان: دکتر محمد ملکی و آقای محسن نژاد

تاريخ: شنبه 13 آبان 1384 - 5 نوامبر 2005
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016