چهارشنبه 18 آبان 1384

اطلاعيه حزب ملت ايران درباره پنجاه و یکمین سالگرد شهادت دكتر حسين فاطمي

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا پرستش می کنم و از تو ياري مي جويم
حزب ملت ايران دفتر اروپايي


پنجاه و یکمین سالگرد شهادت دكتر حسين فاطمي سردار بزرگ نهضت ملي ايران

«وقتی ملتی تصمیم گرفت و اتحاد و یگانگی
خود را حفظ کرد هیچ نیروئی نمی توا ند بر
خلاف میل او اقدامی بکند . »
دکتر حسین فاطمی

نوزدهم آبان ماه مصادف با پنجا ه و یکمین سال شهادت دكتر حسين فاطمي سردار بزرگ نهضت ملي ايران و وزير امور خارجه حكومت ملي مصدق بزرگ مي باشد . بزرگ مردي از تبار سياوش كه در كنار رهبر فرزانه اش مصدق بزرگ تا آخرين لحظات عمر كوتاه ولي پر بارش در راه بزرگي وآزادي ايران زمين گام برداشت و مبارزه کرد تا جايي كه كينه و دشمني استعمارگران و مزدوران داخلي اشان را عليه خود بر انگيخت . پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت درسرا سركشور را او به پيشواي بزرگ نهضت ملي ايران ارايه نمود. بهمين علت از سوي “ فدائيان اسلام ” مورد سوء قصد قرار گرفت تا درس عبرتي شود براي ديگران تا بدانند علیه منافع «بريتانيا كبير» نبايد گامی برداشت . در زمان تصدي وزارت امور خارجه بد ستور مصدق بزرگ ، با دولت انگليس قطع رابطه نموده و بسرعت در سفارتخانه و كنسول گري هاي آن كشور را بست . در شب كودتاي نافرجام 25 مرداد از سوي كودتاچيان بطرز اهانت آميزي دستگير وهمراه چند تن از شخصيت هاي ملي به كاخ سلطنتی سعدآباد برده شد ولي با شكست كودتا ، فرداي آن شب آزاد و عصر همان روز در متينگ با شكوهی كه در ميدان بهارستان برگزار شد ، شركت و ضمن سخنان پر شوري خيانت كاران را به ملت ايران معرفي كرد . با اين افشاگري ، كينه و دشمني كودتاچيان و اربابانشان را عليه خود ، دو چندان نمود . پس ازپيروزي كودتاي ننگين انگليسي ـ آمريكايي 28 مرداد ، مدتي به زندگي مخفي رو آورد . درششم اسفند ماه 1332 مخفيگاه كشف و دكتر فاطمي توسط سرگرد مولوي دستگير و به فرمانداري نظامي واقع در شهرباني كل كشور برده شد پس از خروج بر روي پله هاي شهرباني در حالي كه د ستبند بر دست و در حلقه محاصره ماموران مسلح فرمانداري نظامي قرار داشت ، در اجراي «فرمان » ، مورد حمله اوباش و چاقوكشان حكومتي به سركردگي شعبان بی مخ که بوئی از مردی و مردانگی نبرده بود ، قرار گرفت چنانچه خواهر دلاورش بموقع خود را بر روي او نمی انداخت و سپر بلا نمی شد ، در همان جا به شهادت می رسید ، ولي ماموریتی را كه “فدائيان اسلام” و “شعبان تاجبخش” نتوانستند در اجرای« فرمان» براي خشنودي دولتمردان انگليس به انجام رسانند سرتيپ حسين آزموده سلف خلخالي و ري شهري ها ، موفق به اجرای آن شد و در بيدادگاه فرمايشي ، دكتر فاطمي بجرم ايران دوستي و مبارزه عليه استعمار و استبداد ، محكوم به اعدام گردید .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در سحرگاه 19 آبان ماه 1333 سردار بزرگ نهضت ملی ایران با بدني مجروح و تني تب دار ولي با روحيه بسيار قوي به جوخه اعدام سپرده شد . در آخرين لحظه زندگي از ته دل فرياد برآورد زنده باد مصدق ، پاينده باد ايران . بدين ترتيب وفاداري خود را به پيشواي بزرگ نهضت ملي و ميهن عزيزش ايران زمين ، ادا كرد . شهادتش ملتي را در سوگ نشاند و دشمنان ايران زمين را شاد و خشنود نمود تاجايي كه سردنيس رايت كاردار سابق سفارت انگليس ، در خاطرات خود نوشته است :
« خبر اعدام وزيرخارجه مصدق بمن آرامش داد چون ديگر كسي
جرأت نخواهد كرد چنين خشم آلود پنجه بر چهره سياست انگلستان بزند»
خدمات ارزنده شهيد دكتر حسين فاطمي به ايران زمین خارج از وصف است . در دوران حكومت پيشين بردن نام او جرم محسوب مي شد . پس از انقلاب كوشش بعمل آمد تا در باره شخصيت و خدمات ارزنده اين ابر مرد تاريخ معاصر تحقيقات بيشتري انجام گيرد كه نسل جوان و آيند گان با چهره قهرمانان ملي خود بهتر آ شنا شوند تا ضمن درس گرفتن از فداكاري و مبارزات آنان ، در راه آزادي و آبادي كشورشان همواره كوشا باشند ولي متاسفانه بعللی نا معلوم!! بجزانتشار چند خاطرات و گوشه اي از زندگي و مبارزات او، گامي فراتر نرفت .

درود بر مصدق بزرگ پيشواي نهضت ملي و ضد استعماري ايران

درود برروان پاك جان باخته راه ميهن سردار بزرگ نهضت ملي
دكتر حسين فاطمي

درود بر روان پاك شهيدان مثله شده
داريوش و پروانه فروهر ادامه دهندگان راه مصدق بزرگ


18 آبان ماه 1384 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب ملت ايران درباره پنجاه و یکمین سالگرد شهادت دكتر حسين فاطمي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016