شنبه 21 آبان 1384

كنفدراسيون بين المللى اتخاديه هاى آزاد: محكوميت فعالين اتحاديه هاى مستقل كارگرى قابل قبول نيست

ICFTU 10/11/2005

بروكسل 10 نوامبر 2005 (ICFTU Online) ـ كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد، ICFTU، امروز محكوميت دو نفر از فعالين اتحاديه آزاد كارگرى در شهر سقز واقع در استان كردستان ايران را كه ١٨ ماه قبل به خاطر شركت در اجتماعاتى به مناسبت اول ماه مه دستگير شده بودند، شديداً محكوم كرد. طى حكمى كه در تاريخ ٩ نوامبر صادر شد، محمود صالحى، رييس پيشين سنديكاى كارگران نانوايي سقز و يكى از بنيانگذاران كميته هماهنگى براى ايجاد تشكلات كارگرى، به ٥ سال زندان و ٣ سال تبعيد به شهر قروه، محكوم شده است. يكى از هم پرونده هاى وى، جلال حسينى، عضو سنديكاى كارگران خباز، نيز به سه سال زندان محكوم شده است در حا ليكه دو نفر ديگر، هادى تنومند و اسماعيل خودكام، تبريه شدند. سه نفر ديگر از فعالين سنديكايي هم پرونده آنها، هنوز منتظر احكام دادگاه هستند.

از زمان بازداشت آنها دراواسط سال٢٠٠٤ به اتهام همكارى با سازمان غيرقانونى ًكومه له ً كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد تلاش داشته است كه ناظران بين المللى را به محل محاكمات بفرستد اما درخواست كنفدراسيون براى ويزاى ورود به كشور مكرراً رد شده است. در نامه اى كه امروز براى رييس جمهور محمود احمدى نژاد ارسال شد، كنفدراسيون بار ديگر مصراً تاكيد ميكند كه فعالين اتحاديه اي عمدتاً به دليل ملاقات با يك هيًت رسمى كنفدراسيون كه در آوريل ٢٠٠٤، يعنى اندكى قبل از دستگيرى ًهفت نفره سقز،ً از ايران ديدن كردند، تحت تعقيب قرارگرفتند. از آنجا كه اين فعالين از اتهام اوليه همكارى با ًكومه له ً تبريه شدند، كنفدراسيون معتقد است مورد پيگرد آنها اساساً ناشى از ملاقات با هيّيت اعزامى بوده است. هم اكنون معلوم شده است كه صالحى و حسينى به استناد ماده ٦١٠ از قانون جزاى (مجازات) اسلامى محكوم شدند. اين ماده جرايمى بين ٢ تا ٥ سال حبس را براى تشكيل جلسات غير مجاز بين افراد ٢نفر و يا بيشتر كه ًتوطيًه براى ارتكاب اقدام جنايى عليه امنيت ملى است ً را پيش بينى كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گاى رايدر رييس كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد، در نامه اش به رييس جمهور احمدى نژاد، گفت كه سازمان متبوعش نسبت به اين احكام ظالمانه كه ناشى از اين حقيقت است كه حكومت اسلامى حقوق بنيادين سنديكايي را مطلقاً ناديده ميگيرد، بشدت خشمگين است . وى اضافه كرد كه نقض تعهدات بين المللى ايران در اجراى مقررات سازمان بين المللى كار، آى ال او، چهره ايران را در خارج لكه دار كرده و سبب كاهش اعتماد بين المللى نسبت به دولت ايران مي شود. وى همچنين اطهار اميدوارى كرد كه برايًت كامل فعالين سنديكايي در جريان مراحل قضايي بعدى حاصل شده و به كنفدراسيون اجازه داده شود كه در آينده ناظران خود را به جلسات دادگاه بفرستد.

كنفدراسيون گفت كه هم اكنون اين محكوميت هارا به كميته آزادى تشكل آى ال او گزارش كرده و با بهره گيرى از پشتيبانى اعضاى جهانى ، فشار خود را نسبت به حكومت ايران افزايش خواهد داد.


كنفدراسيون نماينده ١٤٥ ميليون كارگر متشكل در ٢٣٤ سازمان عضو آن در ١٥٤ كشور و منطقه است. كنفدراسيون همچنين عضو اتحاديه هاى جهانى است. www.global-unions.org


براى اطلاع بيشتر، لطفاً با اداره مطبوعات كنفدراسيون به شماره تلفن ٣٢٢٢٢٤٠٢١٠ و يا ٣٢٤٧٧٥٨٠٤٨٦ تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2016