شنبه 28 آبان 1384

پس از هفت سال هنوز هم، "داد خواهیم بیداد را"، حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم
حزب ملت ایران

هم میهنان !
هفت سال از خاموش ساختن ناجوانمردانه ی داریوش و پروانه فروهر ، دو فریاد رسای مظلومیت ملت ایران می گذرد ، هفت سال پراز دریغ ودرد از به خون کشیده شدن آن دو عاشق میهن و ملت ، دوپاکباخته ی راه سربلندی آزادی و استقلال ایران ، دو سردار آزاده ی نهضت ملی و هفت سال مالامال از صبر و انتظار و جستجو برای رخ نمودن حقیقت و بیداد را دادخواهی کردن . هفت سال سرشار از ایستادگی و تکاپوی استقرار عدالت در فضایی آکنده از کابوس به حرکت درآمدن داس دهشناک مرگ آفرینان برای درو کردن رزمندگان راه نجات مردم و اندیشمندان راه رهایی میهن و خواستاران برقراری مردم سالاری .

هم میهنان !
وجدان بیدار ملت از پیشگاه دادگاه تاریخ و سازمان های حقوق بشری می پرسد : آیا توطئه سکوت در این سالها ، ترفندی برای مشمول مرور زمان کردن و به فراموشی سپردن این جنایتهای هولناک نیست ؟ در شبیخون یکم آذر ماه 1377 آنان را ازما ربودند ، اما یادشان با نام ایران در دلهای مردم خوب شهر و در فریاد آزادی همواره زنده و جاویدان است .
در آستانه ی هفتمین سال است که ما همچنان این بیداد بزرگ را فریاد می زنیم و دادرسی نیست که خونهای پاک شهیدان مان از داریوش و پروانه فروهر تا مختاری و پوینده و شریف و ... را داد خواهی کنیم .
هنوز براین نقطه ایم که دادگستری برای خشکاندن ریشه های خشونت میهن بر باد ده،گامی بنیادین برنداشته است و خشونت آفرینان در تاریکخانه های قدرت چون خفاشان درکمینند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران ! در آغاز هفتمین سال شهادت عزیزمان از یکا یک ایرانیان ، آنان که پایبند عدالت و آزادی هستند میخواهد ، از تمامی خونهای پاکی که در آذر 77 جاری شد دادخواهی کرده و بزرگداشت آنان را که دستهای خشونت از ما ربود به نمایش این دادخواهی بزرگ بدل کنند .

گامهای داد پویتان استوار باد
باشد که رویای آنان آینده ایران باشد

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران 28آبان ماه 1384 خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از هفت سال هنوز هم، "داد خواهیم بیداد را"، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016