شنبه 28 آبان 1384

گزارشي از حضور هيات نهضت آزادي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسه، ميزان نيوز

ميزان نيوز: کنگره حزب سوسياليست فرانسه درساعت 3 بعدازظهر روز جمعه رسما گشايش يافت راس ساعت 5 درسالنی برنامه کنگره به تفصيل برای مهمانها تشريح می شود.امشب به افتخارحضور مهمانهای خارجی ضيافت شامی برای ساعت 19:45 پيش بينی شده است که برجسته ترين بخش می باشد.در اين بخش هيات ميهمان نهضت آزادي ايران نيز به عنوان نماينده ايران حضور دارند
روز شنبه کارکنگره درساعت 9 صبح آغازشده ودرساعت 11 آقای "پير مسکوويچی"، وزير سابق و ودبيرملی روابط بين الملل، به حضار خيرمقدم گفته وسپس آقای" رومانو پرودی"، رئيس سابق کميسيون اتحاديه اروپا وکانديدای جناح چپ ايتاليا درانتخابات آينده رياست جمهوری اين کشور،به عنوان تنها سخنران خارجی اين برنامه سخنانی ايراد خواهد کرد.
بعدازصرف نهار، برنامه بازديد ازشهرداری وديدنيهای شهر" لومان" برای مهمانهای خارجی پيش بينی شده است که درباره مسئله اخير حومه های مهاجرنشين می باشد - قابل ذکرست که شهرداری " لومان" ازسال 1977 مداومأ توسط گروه چپ اداره شده است. شنبه شب برنامه مهمانها آزادست تا بتوانند بيشترباهم آشناشده وگفتگو داشته باشند. (به غير از نهضت آزادي ايران ميهمانانی ازعراق - مجلس اعلا باحضور عزيز حکيم، لبنانيها، فلسطينيها،سازمان آزاديبخش فلسطين)و حزب اعراب اسرائيلی مستقل از حزب کار اين کشوردراين کنگره شرکت دارند.
يکشنبه، برنامه کنگره درساعت 8:30 شروع شده وبا سخنان " فرانسوا هلند" به کارخود خاتمه می دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برنامه اصلی اين کنگره، بحث پيرامون اختلافات وشکافی است که درپی رفراندم قانون اساسی اروپادرفرانسه بين اعضا برجسته حزب سوسياليست اين کشور پيش آمده است - لازم به ذکرست که دراين رفراندم، اکثريت حزب به سرکردگی " فرانسوا هولاند" به قانون اساسی رأی مثبت واقليت به رهبری " رولاند فابيوس "درجبهه مخالف قرارداشتند؛ وقتی اين قانون اساسی بااکثريت رأی منفی مردم فرانسه روبرو شد، جناح اقليت حزب درمقابل جناح اکثريت قدعلم کرد وانشعاباتی درحزب پيش آمد وتابه آنجارسيد که دررأی گيری اخير اين حزب برای انتخاب دبيرکل، آقای " هولاند" بااکثريت 52% وآقای " فابيوس" با 48% آرا بازهم نتوانستند به اين شکافها پايان دهند طوری که بناشد در اين کنگره باطرح مطلب وبحث پيرامون آن بتوانند به يک نتيجه قاطع برسند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشي از حضور هيات نهضت آزادي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسه، ميزان نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016