پنجشنبه 3 آذر 1384

تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در كميته مجمع عمومي سازمان ملل درباره تنوع فرهنگی و مذهبی، ايرنا

تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در كميته مجمع عمومي سازمان ملل سازمان ملل، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۹/۰۳‬
خارجي. سياسي. سازمان‌ملل. حقوق‌بشر
پيش نويس قطعنامه پيشنهادي ايران كه در آن لزوم تنوع فرهنگي و حقوق بشر و نياز به ارتقاي احترام به آن مورد تاكيد قرار گرفته است، روز چهارشنبه با وجود مخالفت آمريكا، در يكي از كميته‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد.

اين پيش نويس قطعنامه يكي از ‪ ۱۷‬پيش نويس قطعنامه‌اي بود كه بيست و پنجم آبانماه تقديم كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل شده بود.

قطعنامه پيشنهادي ايران به صورت اجماع به تصويب كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.

به گزارش خبرنگار ايرنا از سازمان ملل، قطعنامه پيشنهادي ايران كه نزديك به ‪ ۴۰‬كشور آن را امضا كرده بودند ضرورت حفظ تنوع مذهبي و فرهنگي را بمنظور توسعه صلح و امنيت بين‌الملل و نيز پيشبرد رفاه و سعادت بشر مورد تاكيد قرار داده است.

اين قطعنامه همچنين از كميسارياي عالي حقوق بشر خواسته است كه براي ارتقاي دفاع از حقوق بشر، به مساله تنوع فرهنگي توجه ويژه داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ايران در اين قطعنامه تصريح كرده است كه ارتقاي حقوق مردم و فرهنگ و سنن آنان، به احترام براي رعايت تنوع فرهنگي بين تمام ملت هاو كشورها كمك خواهدكرد.

همچنين در اين قطعنامه عنوان شده كه بردباري در برابر تنوع فرهنگي، قومي، مذهبي و زباني يك امر حياتي براي صلح و دوستي در بين افراد و ملل داراي فرهنگ هاي مختلف مي‌باشد.

در قطعنامه پيشنهادي ايران كه به تصويب رسيد، از كشورها خواسته شده اطمينان حاصل كنند كه نظام هاي سياسي و حقوقي آنها، معرف و نمايانگر چند فرهنگي بودن جوامع باشد و در صورت لزوم با مردم‌سالار كردن نهادهاي سياسي خود، مشاركت بيشتر و جلوگيري از سياست حذف، به حاشيه راندن و تبعيض عليه قشرهاي خاص را از جامعه فراهم كنند.

Copyright: gooya.com 2016