پنجشنبه 10 آذر 1384

متن نامه روبرت مئنارد، دبير اول گزارشگران بدون مرز به عماالدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران

حضور محترم آقای عمادالدين باقي
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران

دوست ارجمند آقای باقي

بسيار خرسنديم که کميسيون فرانسوی حقوق بشر جايزه امسال خود را به شما اهدا کرده است. گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات اين انتخاب شايسته را به شما تبريک مي گويد. اين جايزه قدرداني از تلاش ارزنده ی شما در دفاع از حقوق بشر و به ويژه حقوق زندانيان و توقف اعدامهای غير قضايي در ايران است. اميد آنکه در آينده ای نزديک، ثمرات بيشتری از کوشش های انجمن شما برای بهتر شدن شرايط زندان و زندانيان و کارزار شما برای حساس کردن افکار عمومي در جهت لغو حکم اعدام در ايران را شاهد باشيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرصت را مغتنم شمرده و از تلاش مسئولانه شما در حمايت از روزنامه نگاران زنداني، زندانيان سياسي و خانواده های آنان، تشکر کرده به ويژه از همياري شما و انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران با گزارشگران بدون مرز در دفاع از حقوق اکبر گنجي، دوست، همکار و همبند سابق تان سپاسگذاريم.

گزارشگران بدون مرز با تلاش شما در دفاع از حقوق بشر، آزادی بيان و مطبوعات در ايران همراه است.

بهترين آرزوهای ما را پذيرا باشيد.

روبرت مئنارد
دبير اول گزارشگران بدون مرز
پاريس 25 نوامبر 2005

Copyright: gooya.com 2016