دوشنبه 14 آذر 1384

سمينار ﺁسيب شناسي جنبش دانشجويي با حضور بابک احمدي، خسرو پارسا و رحيم زاده اسکويي در تهران، ۱۵ آذر

ﺁسيب شناسي جنبش دانشجويي

"بازخواني تجربه كنفدراسيون"

با حضور:

بابك احمدي
خسرو ﭘارسا
رحيم زاده اسكويي

و ميزﮔردي با حضور فعالين دانشجويي

همراه با ﭘخش فيلمي از مي 68 فرانسه
جامعه فرهنگي دانش ﮔاه تهران با همكاري نشريه دانشجويي رستا

زمان: سه شنبه 15 ﺁﺬر ساعت 14 الي 18
مكان: دانشكده حقوق دانشگاه تهران سالن شيخ انصاري

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016