دوشنبه 21 آذر 1384

یک سال پر بار، حامیان جنبش ملی رفراندوم ایران

Supporters of ‘The Iran Referendum Movement’ www. iranreferendum.com

تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق یک رفراندوم بر سر قانون اساسی، مبتنی بر مقاومت مدنی و مبارزه غیر خشونت آمیز، هدفی درست و مسیری صحیح است. در یکسال گذشته، اعلام این هدف و مسیر توانست اتحاد بسیار گسترده ای میان نیروهای داخل و خارج از کشور و تمام جناح ها به وجود آورد. بحث های سازنده و مفید در موافقت یا مخالفت با این هدف و مسیر نیز دستاورد مهم دیگر یکسال گذشته است.
همچنین همکاری جناح های مختلف با گرایش های گوناگون، با حفظ استقلال هریک از این جناح ها، بدون آنکه هیچ جناحی بخواهد با کسب «هژمونی» دیگران را کنار بگذارد، نشان از بلوغ نیروهای اپوزیسیون دارد. بر این اساس، برای ادامه مسیر تا پیروزی لازم است:
1. در تحکیم همکاری میان نیروهای مختلف اپوزیسیون، بخصوص میان نیروهای داخل و خارج، بیش از پیش پافشاری شود. برگزاری آکسیون های هماهنگ، و استفاده از قدرت بسیج نیروهای داخل و توان بین المللی نیروهای خارج، می تواندضامن موفقیت باشد.
2. برقراری بحث های سازنده و عمیق در نقد قانون اساسی فعلی ایران، روشن ساختن مبانی یک قانون اساسی دموکراتیک، آشنائی با تاکتیک ها و روش های مبارزات غیر خشونت آمیز و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، نیاز دیگر جنبش در شرایط کنونی است.
3. همان گونه که در داخل ایران، انتشار سه اطلاعیه با امضای جمع کثیری از مبارزان آزادیخواه با حفظ استقلال هر یک از این جناح ها، اتحاد و همسوئی آنان در راستای مبارزه برای تغییر ساختار کشور را نمایان کرد، در خارج نیز برگزاری سمینارها و نشست های مختلف در نقاط گوناگون میان طرفداران هر گرایش، با حفظ هماهنگی با گرایشات دیگر، می تواند بسیار سازنده باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4. ار آنجا که تداوم گفتگو و تبادل نظر با منتقدین و مخالفین دلسوز جنبش رفراندوم، برای رفع سوء برداشت هاو سوء فهم هائی که به وجود آمده بود، و در جهت تعمیق گفتمان مبارزه دموکراتبک و غیر خشونت آمیز، در فضای هیجانی و خشونت باری که پاره ای از رسانه ها و گروه های سیاسی در داخل و خارج از کشور در آنزمان پدید آورده بودند، امکان عقلانی که لازمه دموکراسی است نداشت، فعالین اصلی جنبش ملی رفراندوم با درایت به آرام سازی پرداختند تا بتوانند در یک فضای منطقی و سالم به بحث های جدی و مبتنی بر عقل و استدلال یپردازند.

اکنون که با رفتار و سیاست لجام گسیخته حکومت اسلامی، شرایط سیاسی و اجتماعی در داخل کشور، و فضای سیاسی بین المللی برای پیشروی بسوسی یک راه حل دموکراتیک ملی فراهم شده است، می توان با اطمینان بیشتر یه بازسازی زمینه های لازم برای دستیابی به یک تفاهم ملی و کارساز پرداخت.

پاینده ایران
‏جمعه‏، هیحدهم آذرماه 1384 برابر با 9 دسامبر 2005

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یک سال پر بار، حامیان جنبش ملی رفراندوم ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016