پنجشنبه 15 دی 1384

نامه محمدصديق کبودوند، دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به احمدي نژاد درباره حقوق بشر در کردستان

آقای رئيس جمهور!

شما از شفاف و مستدل بودن مبانی نظری حقوق بشر حرف می زنيد. شما از بحث و مناظره متفکران در سطوح عالی می گوييد. شما از برخورد ابزاری و غير صادقانه سلطه گران در رابطه با مقوله حقوق بشر ابراز نگرانی می کنيد. شما از وضعيت حقوق بشر در اروپا نگرانيد. شما پيشنهاد ميکنيد نمايندگانی جهت فهرست کردن نقض آزادی بيان و قلم و مطبوعات و بررسی وضعيت زندانيان و تعرضات به حقوق زنان و کودکان به اروپا اعزام شوند. شما خواهان آنيد گزارش موارد نقض حقوق بشر بدون سانسور و غير جانبدارانه به داوری افکار عمومی جهانيان گذارده شود.
آقای رئيس جمهور! استفاده ابزاری از حقوق بشر محکوم است ولی آيا مبادله ناظر هم احتمالا به بشکلی و در واقع بنوعی از مع! امله پاياپای منتهی نخواهد شد؟
در هر حال ما هم نگران و پيگير وضعيت حقوق بشريم اما فعلا نه در جهان و نه در اروپا، بلکه در داخل مرزها و بويژه درکردستان، بعنوان بخشی از کشوری که جنابعالی رياست اجرايی امور آنرا برعهده داريد.
امروز: اگر با مساله حقوق بشر در ايران و بويژه در کردستان صادقانه برخورد شود، اگر روزنامه های دولتی و حکومتی و غيرحکومتی حداقلی از موارد نقض حقوق بشر را بدون سانسور منتشر و بيان کنند، اگر رسانه های دولتی اخبار نقض حقوق بشر وارونه منعکس نکنند، اگر آزادی بيان و قلم محترم شمرده شود.اگر نشريات کردی چون" پيام مردم" و "آسو" و " آشتي" توقيف و به محاکمه کشيده نشوند، اگر روزنامه نگاران کرد بازداشت و محاکمه و زندانی نگردند، اگر کارگران کرد به جرم گراميداشت روزجهانی کارگر زندانی و تبعيد نشوند، اگر جوانان و مردم مدنی را به گلوله نبندند، اگر به اعدامها و به دارآويختنها پايان داده شود، آگر شهروندان شهرهای باينگان، نودشه، مريوان، سنندج، سقز، مهاباد، اروميه، بانه، اشنويه و پيرانشهر و ديگر شهرهای کردستان تحت تعقيب و احضار و دادگاهی و بازداشت قرار نگيرند، اگر به احضارهای پياپی و بی رويه روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي، سياسی و مدنی پايان داده شود، اگر جلسات دادگاهی و محاکمات براساس استانداردهای جهانی برگزار گردد، اگر متهمان از حق داشتن وکيل برخوردارشوند، اگر به نمايندگان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ديگر نهادهای داخلی اجازه بازديد از زندانها و ديدار با زندانيان داده شود، اگر به تبعيضات ملی و اتنيکی و جنسيتی و مذهبی پايان داده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر حقوق زنان محترم شمرده شود. اگرحقوق فرهنگی و زبانی و قومی و ملی مردم کرد تامين و تضمين گردد،آنگاه نه حقوق بشر ابزاری ميشود در دست ديگران و نه نيازی به مبادله ناظر است و نه انجام معاملات بر سر حقوق بشر در کار خواهد بود.

تهران : 13 دی ماه 1384/ 3 ژانويه 2006

محمدصديق کبودوند
دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Copyright: gooya.com 2016