پنجشنبه 29 دی 1384

محضر مبارك عاليجناب جرج دبيلو بوش، رئيس جمهور ايلات متحده امريكا، الف. بيقرار

ايالات متحده امريكا – واشينگتن –كاخ سفيد

با درود فراوان : اقاي رئيس جمهوري ، قطعا استحضار داريد كه حدود يكسال و اندي پيش در نامه اي كه بهمراه و با امضاء چند تن از دوستان مبارز و زنداني خود تقديم كرده بوديم ، با صراحت گفته بوديم كه مماشات با جمهوري اسلامي در زمينه فعاليتهاي هسته اي و مهمتر از آن نقض اشكار و مستمر حقوق بشر و دست كشيدن رژيم از حمايت تروريسم امربيهوده و بمنزله ذايل كردن فرصت و بمثابه دادن وقت بيشتر به رژيم جمهوري اسلامي خواهد بود .
حالا ، بعد از دو سال و اندي مذاكرات بي فايده با رژيم اسلامي و سپري شدن يكسال و هفت ماه از نامه تقديمي ما ، دنيا متمدن و در راس آنها دولت شريفه حضرت عالي دريافته اند كه رژيم جمهوري اسلامي دراساس حكومتي مافيائي ، شياد و دروغگوست ؛ درعمل دريافته شد كه حكومتي تروريستي ، حامي تروريسم ، و يكي از حاميان اصلي و تغذيه كنندگان مالي تروريسم بنياد گراي اسلامي در سطح بين اللملي است .
دو سال واندي مذاكرات ((تروئيكاي اروپائي )) اين حقيقت را عريان نمود كه سردمداران جمهوري اسلامي ، از صدر تا ذيل ، و از همان روز اول شكلگيري و تولد ، سر وته يك كرباس بوده ، هستند ، خواهند بود .
امروز حتي عامي ترين شهروندان و هم وطنان ما در دور افتاده ترين نقاط اين سرزمين بر اين واقعيت وقوف دارند كه هدف رژيم جمهوري اسلامي از فعاليتهاي هسته اي ، جز تهيه و توليد ، در صورت دستيابي استفاده از سلاحهاي اتمي نيست . بهمين دليل بايد بپذيريم آنچه كه ذايل گرديد ، جز تاراج سرمايه هاي ملي اين سرزمين و سرازيرنمودن بخشي از آن به جيب گشاد اروپائيان و ((روسيه خائن ))و چين چپاولگر نبوده است .
عاليجناب بوش ، ما بعنوان بخشي سلولي از جمعيت هفتاد ميليوني اين سرزمين مقدس و بعنوان بخش كوچكي از مبارزين درون مرز ، قويا و قاطعا از محضر حضرتعالي بعنوان مقتدرترين رهبر سياسي جهان و بعنوان رئيس جمهور قدرتمندترين كشور جهان كه همواره دوستي ريشه داري بين دو ملت برقرار بوده و طي27 سال گذشته به يمن وجودخبيثانه اين حكومت ضد بشري دستخوش ناهمواريهاي ناخواسته گرديده ، استدعا داريم كه نگذاريد زمان بيش از آنچه از دست رفته از ميان برود .
از پيشگاه حضرتعالي و ملت بزرگ آمريكا استدعا داريم همانگونه كه تا بحال مصمم ايستاده ايد ، اجازه ندهيد كه رژيم جمهوري اسلامي با همگامي دو كشور چپاولگر و مملو از سوء نيت ((روسيه و چين )) بيش از اين جهان متمدن و ملت ايران را به بازي بگيرند و با اتلاف وقت به چپاول بيشتر ثروتهاي ملي اين سرزمين ادامه دهند و ملت ايران را با فاجعه اي ديگر روبه رو سازند كه به هيچ وجه ملت ايران تمايلي به وقوع چنين فاجعه اي نداشته و ندارد .
امروز ديگراين واقعيت عيان و مبرهن گرديده است كه رژيم جمهوري اسلامي بمثابه ((قارچ سمي )) است كه در گستره بوته زارعطر اگين و معطر اين سرزمين و دهكده جهاني روئيده ، و برماست كه در يك هم انديشي راستين ، همراه وهمگام و دست در دست يكديگر بدنبال خشكاندن ريشه هاي اين پديده الوده و سمي باشيم تا از اين طريق موجبات زيستن مسالمت اميز براي ملت ايران ، ملل منطقه و جامعه جهاني را فراهم بياوريم .
اقاي رئيس جمهور ، شايد بيان چنين مطلبي از زبان يك ايراني يا ... زيبنده نباشد . شايد اينكه يك ايراني از حمله نظامي كشورغير به سرزمين نياكاني اش حرفي بميان آورد و بدفاع از آن برخيزد ، موضوعي احمقانه و خلاف مصالح كشور و خيانت تلقي شود كه نهايتا نيز چنين هست ! اما شرايط امروزين مملكت ما كه در سايه وجود چنين رژيم هولناك وغير موجهي نشات ميگيرد و چنين لحظات خطير و هراسناكي را بوجود اورده ، موجب گرديده تا ملت ايران بمنظور خلاصي از شر وجود اهريمنان حاكم بر كشور و برون رفت از اين وضعيت تاريك و اسفناك از تعصبات غير منطقي و غير واقع بينانه حذر نمايند .بهمين دليل است كه امروز ملت ايران براي رهائي سرزمين خود از هر عامل موجهي كه تشخيص بدهند بدون چشم داشت به حريم جغرافيائي وخدشه وارد آوردن به ارمانهاي ملي موجبات رهائي را تسهيل خواهد نمود ، استقبال خواهند كرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آنچه مسلم است و تاريخ پر فزار و نشيب و در عين حال افتخارآميز اين سرزمين بر ان صحه ميگذارد ، اين است كه ملت ايران و در راس آن مبارزين وطن پرست درون وبرون مرز قبل از آنكه بدنبال ناجيان غير ايراني و نيروهاي رهائي بخش خارجي و بطور مشخص و منحصر بفرد ، نيروهاي آمريكائي باشند ، متكي بر نيروي بهم فشرده ملي ومردمي در درون مرزهاي جغرافيائي بوده و درعين انكه معتقدند حمايتهاي مادي و معنوي ملت و دولت گرانمايه و مقتدر آمريكا ميتواند مكمل يك قيام ملي و خيزش رهائي بخش مردمي باشد
اما در اين ميان فرض ديگر انستكه حكومت اهريمني و ضد ايراني جمهوري اسلامي درصدد بر ايد تا با گستاخي و سبعيتي كه در طي 27 سال گذشته از آن ديده شده به مقابله با مردم برخيزد و تصميم ديوانه وار به قتل و عام مردم بگيرد ، بديهست كه در چنان وضعيتي دخالت مستقيم نيروهاي رهائي بخش ((آنهم لزوما آمريكائي )) بمنظور حمايت وپشتيباني از مبارزات ازاديخواهانه ملت ايران حتمي و اجتناب ناپذير مينمايد .
يقين و اطمينان خاطر داشته باشيد كه ملت ايران با درك واقعيتهاي تاريخي و با علم واطمينان از اينكه دخالت نيروهاي آمريكائي بمنزله تجاوز نميباشد وغائله اي مشابه جمهوري ((غلام يحيي پيشه وري)) را درپي نخواهد داشت ، با گرفتن سلاح رهائي بخش دست دردست نيروهاي شما و همگام با انها تا آخرين لحظه رهائي اين سرزمين از لوث وجود اهريمنان اسلامي و جيره خواران پليد آنها در كنار نيروي هاي شما خواهند ايستاد و با تمام همت و غيرت وتا آخرين نفس و آخرين قطره خون خود از نيروهاي آمريكائي نگهداري و نگهباني و پشتيباني نموده ودرعين حال قدران تاريخي حمايتهاي ملت امريكا در اين برهه از تاريخ سرزمين خود خواهند بود .

زنده باد آزادي - برقرار باد دمكراسي - نابود باد استبداد
ايران — تهران - الف. بيقرار

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محضر مبارك عاليجناب جرج دبيلو بوش، رئيس جمهور ايلات متحده امريكا، الف. بيقرار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016