چهارشنبه 12 بهمن 1384

تجمع خانواده ها و کارگران در مقابل مجلس: همه کارگران بازداشتی شرکت واحد باید فورا آزاد شوند! راديو برابري

*تحصن اعلام شده در مقابل مجلس که از صبح امروز با حضور جمعی از خانواده های کارگران بازداشتی و فعالان کارگری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد...عده ای از مردم عادی نيز به جمع متحصنين ملحق شده اند.

اولین گزارشات رسیده ، حکایتگر آن است که تحصن اعلام شده در مقابل مجلس که از صبح امروز با حضور جمعی از خانواده های کارگران بازداشتی و فعالان کارگری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. حسن محمدی مسئول روابط عمومی سنديکا که اين خبر را در اختيار راديو برابری قرار داد همچنين گفت که از سوی مجلس توجهی به اعتراض کارگران صورت نگرفته و کسی از نمايندگان برای صحبت با کارگران نيامده است و اين در حالی است که عده ای از مردم عادی نيز به جمع متحصنين ملحق شده اند.
به گزارش راديو برابری همسر حيات غيبی ديشب از زندان آزاد شده است.
اين گزارش با استناد به اخبار موثق تصديق می کند که تعداد دستگير شده گان شرکت واحد که در زندان می باشند، بيش از 1200 نفر است! حسن محمدی با اشاره به فشارهايی که بر دستگيرشدگان اعمال می شود از تمامی رسانه ها و گروه ها خواسته است که خواست کارگران را سياسی نکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسن محمدی به راديو برابری گفته است که فعالان کارگری هنوز وضعيت خوبی ندارند. وی گفت:"ديشب جائی بوديم (که) ماموران حمله کردند و ما مجبور به فرار شديم. من با سه تن از زندانيان آزاد شده صحبت کردم. ما فکر ميکرديم تعداد زندانی ها حدود 700 نفر است ولی اين دوستان اعلام کردند چيزی بالای 1000 و 1200 نفر باشند"

12 بهمن 1384 13:24

Copyright: gooya.com 2016