دوشنبه 15 اسفند 1384

سخنراني رييس دفتر سياسي نهضت آزادي در دانشگاه تبريز لغو و اطلاعيه ها پاره شد، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس سياسي:سمينار دانشجويي"در جستجوي راهبرد براي حركت هاي دانشجويي ايران" و سخنراني "مهندس محمد توسلي"، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران ، در دانشگاه تبريز لغو و اطلاعيه هاي آن پاره شد.

سمينار دانشجويي "در جستجوي راهبرد براي حركت هاي دانشجويي ايران" كه قرار بود از امروز يك شنبه 14 اسفند 84 ، به مدت 4 روز و با حضور 5 سخنران توسط "انجمن اسلامي دانشجويان (دانشكده علوم انساني و اجتماعي) دانشگاه تبريز و علوم پزشكي " در تالار دانشجوي اين دانشگاه برگزار شود متوقف شده و سخنراني "مهندس محمد توسلي"، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران ،به عنوان اولين سخنران لغو و بگفته رييس اين انجمن اطلاعيه ها سمينار در داخل دانشگاه توسط عوامل زير مجموعه حراست جمع آوري و پاره شد.

در اين سمينار 4 روزه دانشجويي قرار بود "مهندس محمد توسلي"،"دكتر غفار فرزدي"،"دكتر فردين قريشي"،"عبدالله مومني" و دكتر علي اصغر غروي به ترتيب پيرامون جنبش دانشجويي-سرگذشت و چالش هاي پيش رو،جمهوريت و پارلمان دانشجويي،نظريه پردازي-كادرسازي و سياست ورزي همزمان،پارلمان دانشجويي در ايران-امكان يا امتناع وجريان نوانديشي ديني در جنبش دانشجويي ايران سخنراني كنند.

"علي مهدويه"،مسيول تشكيلات "انجمن اسلامي دانشجويان (دانشكده علوم انساني و اجتماعي )دانشگاه تبريز و علوم پزشكي"، در گفتگو با خبرنگار سرويس سياسي "تبريز نيوز"، در خصوص دلايل لغو اين سمينار گفت:ما از هيات نظارت دانشگاه تبريز،مجوز سخنراني مدعوين را دريافت كرده بوديم ولي در جلسه اي كه بايد در "شوراي فرهنگي" دانشگاه ، جهت هماهنگي زمان اجراي برنامه تصميم گيري شود اين موضوع مطرح نشده بود.اين شورا مدعي بود درخواست بايد مهمور به مهر شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي باشد نه انجمن اسلامي دانشكده ها.

وي افزود:اين موضوع در طول 14 سال اخير براي اولين بار از سوي شوراي فرهنگي دانشگاه تبريز ، مطرح شده است، حال آن كه انجمن اسلامي دانشجويان (دانشكده علوم انساني و اجتماعي) دانشگاه تبريز و علوم پزشكي"،طي مكاتبه اي با دكتر"محمد حسين سرورالدين"، رييس دانشگاه ، مجوز برگزاري سمينار را از ايشان اخذ كرده بود.

"علي مهدويه"،تصريح كرد:عليرغم اينكه ما توانسته بوديم مجوز سمينار را پيش از طرح در "شوراي فرهنگي" از رياست دانشگاه ، معاونت دانشجويي وفرهنگي و مديريت فرهنگي دانشگاه تبريز دريافت كنيم ولي دكتر "سرورالدين"، در جلسه شوراي فرهنگي روز شنبه دانشگاه تبريز ، كه نماينده انجمن اسلامي نيز در آن شركت داشتند مطرح كردند كه سمينار با برنامه آموزشي تداخل مي كند ، در حاليكه قرار بود سخنراني هاي سمينار از ساعت 12 الي 14 كه كليه كلاس ها تعطيل است برگذار شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: شنيده شده كه دكتر "محمد حسين سرورالدين"، رييس دانشگاه در اين جلسه در حضور نماينده انجمن اسلامي اقدام به تهديد برگزار كنندگان سمينار نموده و به اداره حفاظت فيزيكي- زير مجموعه حراست دانشگاه- دستور داده اطلاعيه هاي نصب شده سمينار را معدوم نمايند . دانشجويان عضو انجمن هم مشاهده كرده اند كه اين اطلاعيه ها در حالي با نفرت تمام پاره شده اند كه در آن آيه اي از قرآن كريم و لفظ جلاله آمده بود.

مسيول تشكيلات "انجمن اسلامي دانشجويان (دانشكده علوم انساني و اجتماعي )دانشگاه تبريز و علوم پزشكي"،يادآور شد:پس از آنكه مجوز اين مراسم لغو و برگزاري سمينار متوقف شد ، "مهندس محمد توسلي"،طي برنامه داخلي در اطاق كوچك شوراي مركزي انجمن اسلامي به سوال هاي دانشجويان پاسخ داد.

" مهدويه"،يادآور شد:ما حق تجمع آرام و قانوني را در اعتراض به چنين رفتاري براي خود محفوظ داشته و از رييس دانشگاه تبريز مي خواهيم هر چه سريعتر نسبت به اعاده حيثيت از دانشگاهي با قدمت 60 ساله اقدام عاجل به عمل آورند.

گفتني است، دكتر "محمد حسين سرورالدين"، از جمله ريوساي انتصابي دانشگاه تبريز است كه پس از روي كار آمدن دولت جديد و لغو آيين نامه انتخاب رييس دانشگاه توسط هيات علمي در دوران رياست جمهوري "سيد محمد خاتمي" ، به اين سمت انتصاب شده است. وي در دوران دولت اصلاحات در ميان كانديداهاي رياست دانشگاه تبريز كمترين آرا را (از سوي هيات علمي) به خود اختصاص داده بود.

Copyright: gooya.com 2016