دوشنبه 29 اسفند 1384

۲۹ اسفند‬، روز رهايي ملت ايران از بند استعمارگران، حزب ملت ايران

پاينده ايران
ای آفريدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو ياری می جويم


هم ميهنان !

بيست و نهم اسفند ماه هر سال از روزهای فراموش نشدنی تاريخ ملت ايران است . 63 سال پيش ملتی به پا خاسته به پايمردی مصدق بزرگ اين عاشق ديرپای ملک و ملت و مجاهدت های مردم استقلال طلب و آزاديخواه ايران ، صنعت نفت در سراسر کشور ملی شد . هرچند واژه ها از بيان ستم استعمارگران بر ملت نجيب و واکنش حماسی مردم ايران در برابر چنين تاراجی از ثروت نسل های آتی قاصرند ولی اين روز می تواند بازگو کننده ی گوشه هـايي از اين رخـداد بزرگ تاريخـی ميهنمـان باشد که در سايه ی آزادی ، اتحاد ، همبستگی و يگانگی ملی به رهبری فرزانه مردی از تبار مشروطه خواهان که هرگز حاضر نبود منافع ملی و حاکميت ملی را به بند و بست بنشيند به دست آمد . چرا که ملت ايران جز زمانی که سفلگان وابسته بر او حکومت کردند بر هيچ برگی از تاريخ خود نديده بودند که عزت و عدالت را به تن آسايي و تحقير فروخته باشند . اين بار نيز در فرازهای بلند مبارزات استقلال طلبانه صنايع نفت خود را ملی کردند و به حق سرآمد و آموزگار رهايي ملت های آزاديخواه خاور زمين شدند و دگرگونی های حاصله در صنعت نفت قلمروهای ديگری در راستای هر چه ناوابسته تر کردن مان گشود ، از آنجمله تغيير الگوی مصرف انرژی (دکترين مشهور اقتصاد بدون نفت و موازنه منفی) با وجود همه فشارها و تحريم ها.
به راستی مصدق اين فرزند خلف ايران که بود که در تاريخ ايران زمين و ملتهای در بند استعمار بلند آوازه گرديد ، او را اينبار از زبان مخالفان و دشمنان ملت ايران بشناسيم :
مجله تايم به سال 1951 درباره وی نوشت : " وجود نحيف دکتر مصدق از کوه البرز محکمتر واز نفت آبادان آتشی تر و سوزان تر است"
کوريه سوئيس می نويسد : مصدق بزرگترين مرد سياسی دنيا ، نقطه تحولی در تاريخ ملل مسلمان خاورميانه به وجود آورده است ... از او همسان قهرمانان بزرگی چون واشنگتن ، سيمون بوليوار و گاريبالدی ياد خواهد شد و نامش در تاريخ برای هميشه ناميرا خواهد ماند .
و يا ريوارول پاريس نوشت : مخالفين مصدق او را انگليسی خواندند ، روس ها او را نوکر امپرياليسم آمريکا لقب دادند ، انگليس ها او را کمونيست ناميدند ولی بر همگان روشن شد ، مصدق يک قهرمان ملی است و بدون پشتيبانی دولت های بيگانه برای استقلال ايران و آزادی وطن خود می کوشيد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان !

بيان مطالب بالا نه برای اين است که از مصدق بت ساخته شود بلکه تنها و تنها برای شناساندن راهی است که مردم به پا خاسته ميهن مان در آن برهه تاريخی فقط به اتکای ملت و در سايه همبستگی، آزادی و اتحاد طی کرده اند. از تاريخ بايد آموخت . وقتی ملتی بپاخاستن را اراده می کند می تواند با اتحاد پشت عظيم ترين قدرتهای جهان را به خاک مالد و اين از شگفتی های آزادی در آن دوره کوتاه بود و از دست آوردهای نبود تبعيض ميان يکايک افراد ملت . ما با درس گرفتن از اين آموزه های گرانقدر تاريخی است که بر اين باوريم ، امروز هم تنها راه خروج از هرگونه بن بست داخلی و خارجی روی آوردن به ملت و باز پس دادن همه حقوق ملت به مردم به دور از هرگونه خشونت و تبعيض است .

گرامی باد 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت
بر چيدن زندان سياسی خواست ملی است

دبيرخانه حزب ملت ايران
تهران ، 29 اسفند ماه 1384 خورشيدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۲۹ اسفند‬، روز رهايي ملت ايران از بند استعمارگران، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016