دوشنبه 7 فروردین 1385

نامه غيرعلني اصلاح طلبان به رهبري، ابراز نگراني جبهه دوم خرداد در مورد پرونده هسته اي، روزآنلاين

مرتضي صادقي - بر اساس اخبار رسيده تعدادي از گروه هاي اصلاح طلب در نامه محرمانه اي خطاب به رهبري به اظهار نظر در خصوص پرونده هسته اي كشور پرداخته و نسبت به عواقب برخوردهاي نسنجيده برخي از مسئولان فعلي نظام هشدار داده اند.

در اين نامه كه اكثر اعضاي جبهه دوم خرداد پاي آن را امضا كرده اند، با اعتراض شديد نسبت به طرح مسائلي همچون محو اسرائيل از روي نقشه و افسانه خواندن هولوكاست از سوي احمدي نژاد، از رهبري خواسته شده كه با تعيين سياست هاي كلي نظام در خصوص اين گونه مقولات، از طرح سخنان غير مسوولانه جلوگيري كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نويسندگان اين نامه همچنين با نقد چندگانگي موجود در مواضع مسوولان فعلي سياست خارجي كشور، رهبري را مسئول نهايي سرنوشت پرونده هسته اي خوانده و تصريح كرده اند رهبري بايد با احساس مسئوليت از فرو رفتن كشور در ورطه بحران هاي بزرگتر جلوگيري كند.

Copyright: gooya.com 2016