سه شنبه 29 فروردین 1385

سناريوهای جنگی عليه ايران، صداي آلمان

جورج دبليو بوش، رييس جمهور امريكا (نفر جلو) در كنار وزير دفاع امريكا دونالد رامسفلد در پنتاگون، وزارت دفاع امريكا


در گزارشی از چند و چونِ طرح‌های جنگیِ پنتاگون برای ايران كه اين هفته در روزنامه‌ی «واشنگتن پُست» به چاپ رسيد، خبرنگار اين روزنامه می‌نويسد: «برنامه‌های اضطراریِ جنگ تمام عيار، يا حتا يك حمله‌ی ضربتیِ ناگهانی عليه ايران، در لحظه‌ی حاضر ممكن است باوركردنی به نظر نرسد. اما در دنيای محرمانه‌ی فرماندهیِ نظامی و برنامه ريزان جنگی، وجود چنين طرح‌هايی يك واقعيت روزمره است.» واشنگتن پست از پيش‌نويسِ سناريوهايی گزارش می‌دهد كه همه‌ی جنبه‌های يك جنگ سراسری را در بر می‌گيرد، از جمله «استقرار نيروها و عمليات تثبتِ اوضاع در پايانِ جنگ و پس از تغيير رژيم.»

هفته‌ی گذشته جورج بوش و وزير دفاع كابينه‌اش دانالد رامسفلد، هريك جداگانه، انكار كردند كه دولت آمريكا به طور جدی بررسیِ طرح‌های نظامی عليه ايران را آغاز كرده است. آقای رامسفلد گفت، گزارش‌های رسانه‌ها در اين مورد به «دنيای خيالات» مربوط است و صحبت از برنامه‌های اضطراری «كار سودمندی نيست». اما «ويليام آركين» خبرنگار روزنامه‌ی «واشنگتن پست» كه اكنون بيش از بيست سال است كه از برنامه ريزی‌های جنگی آمريكا گزارش تهيه می‌كند و به گفته‌ی خودش «در دنيای دربسته‌ی نظاميان رابط‌ها و دوستانی برای خود دست و پا كرده»، دو روز پيش (۱۶ آوريل ۲۰۰۶) نوشت: «وزير دفاع اشتباه می‌كند.»

خبرنگار روزنامه‌ی واشنگتن پست اعتقاد دارد بحث در مورد طرح‌های جدی و واقعیِ جنگی عليه ايران، اهميت زياد دارد و حتا به بهبود مذاكرات ديپلماتيك هم كمك می‌كند؛ زيرا اگر رژيم ايران درك كند كه آمريكا، برای جلوگيری از دستيابیِ ايران به سلاح اتمی، حاضر است به طور جدی وارد جنگ شود، شايد از پافشاری دست بردارد.

همزمان با تدارك اشغال نظامیِ عراق، ارتش آمريكا بررسی و تحليل يك جنگ تمام عيار عليه ايران را نيز آغاز كرد. اين طرح طبق گزارش واشنگتن پست «تيرانت» نام دارد كه مخففِ عبارت «صحنه‌ی تئاترِ ايران در زمان نزديك» (TIRANNT - Theater Iran Near Term) است. در اصطلاحاتِ ارتش آمريكا، مرحله‌ی صحنه‌ی تئاتر (theater-level) به معنی جنگ تمام عيار است. طرح «تيرانت» شامل تهاجمِ نيروی دريايی آمريكا و نابودیِ نمونه‌های بدلیِ نيروی موشكی ايران است. اين طرح از سه سال پيش تا كنون بارها مورد بازبينی قرار گرفته تا درس‌های اشغال عراق نيز در آن ادغام شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در طرح «تيرانت» نيروی هوايی آمريكا روی مُدلِ حمله به مراكز دفاع هوايی ايران تمرين می‌كند و نيروی دريايی آمريكا بر روی كنترلِ تنگه‌ی هرمز در خليج فارس. طرح عملياتیِ ديگری، چگونگی پياده كردن قوای دريايی از كشتی به ساحل را تحليل می‌كند در يك كشورِ نفتیِ فرضی كه توسط انقلابيان مذهبی و گاردهای انقلابی اداره می‌شود.

واشنگتن پست از دو طرح ديگر به نامهای «ايران ـ دفاع موشك‌های باليستيكی» (BMD-I) و «كان پلان ۸۰۲۲» (CONPLAN 8022) نام می‌برد. اولی، ارزيابیِ تعداد موشك‌هايی است كه از سوی ايران می‌تواند به طور بالقوه از ديوار دفاعی آمريكا عبور كند؛ و دومی، شروع يك جنگِ تمام عيار به فاصله‌ی دوازده ساعت از صدور فرمانِ رييس جمهورِ آمريكا. در طرح دوم، احتمالِ اينكه استفاده از نيروی تاكتيكیِ هسته ای هم ضروری شود، پيش بينی شده است.

روزنامه‌ی واشنگتن پست هشدار می‌دهد آنچه وضعيت را به طور بالقوه خطرناك تر می‌كند ضرورت واكنش سريع است كه هرنوع اتفاق پيش بينی نشده ای، مثل سقوط يك هواپيمای جاسوسی در خاك ايران يا به دام افتادن اعضای تيم عمليات «سيا» در ايران، يا هر مقابله‌ی نظامیِ اتفاقیِ ديگری، می‌تواند جرقه‌ی آن را بزند و حريقِ جنگ را بگستراند.

عبدی كلانتری ــ نيويورك

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سناريوهای جنگی عليه ايران، صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016