دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

دستگيري دكتر جهانبگلو هديه جناح امنيتي جمهوري اسلامي به نو محافظه كاران آمريكا، سعيد سلطانپور

ssultanpour@yahoo.com

خبر دستگيري دكتر رامين جهانبگلو عليرغم تلاش خانواده وي برا ي مسكوت ماندن خبر بسرعت به يك خبر در كانادا و ايران تبديل شد. راديو و تلويزيون سي.بي .سي بسرعت دستگيري وي را در ارتباط با مقاله وي در نقد احمدي نژاد در نفي كشتار يهوديان “ هولو كاست “‌ نسبت داد كه بنوعي پاي اسرائيل را هم به ميان بياورند.

دولت دست راستي“ هارپر“ موضع گيري كرد و روزنامه درست راستي “ گلوب اند ميل“ از قول دكتر رهنما نوشت :
“اين نشان از بيرحمي رژيم دارد . من هميشه به وي انتقاد داشتم كه وي نسبت به رژيم توهم داشته است. “

براستي چه كسي در پشت اين دستگيري قرا ر دارد و چرا در چنين شرايط بحراني كه بحث شورا ي امنيت و حمله اتمي به ايران موضوع روز است دست به اين اقدام زده شده است ؟‌ قبل از هربررسي موضو ع اميدوارم كه هر چه زودتر ايشان را د ركنار خانواده و دوستان ببينيم و مدت كوتاه دستگير ي ايشان حقوق شهروندي و انساني ايشان به عنوان زنداني عقيدتي رعايت بشود .

جهانبگلو كه بود؟

جهانبگلو يك چهره برجسته آكادميك بود كه كارهاي زيادي در زمينه فلسفه انجام داده است وي در خارج از كشور مشهورتر از داخل ايران بود. وي چهره اي بود كه در سطح دانشگاه و انديشمندان مطرح بود ولي در بين مردم چهره گمنامي بود و پايگاهي اجتماعي نداشت . از انجا كه جمهور ي اسلامي بدليل سركوب هاي دگر انديشان و مخالفان در سالهاي بعد از 60 به برتري امنيتي دست يافته است . لذا مقامات امنيتي در بسياري از موارد فردي كه را كه پايش را از خط قرمزش با رژيم بيرون مي گذاشته است با تلفن به هتل انقلاب تهران دعوت مي كرده اند وضمن صرف كيك و شيريني با نشان دادن مداركي بر عليه انها به انها آمرانه مي گفته اند كه دست از پا خطا نكنند.در بعضي موارد توصيه مي كردند كه فرد به محل اقامتش د رخارج از ازايران برگردد واز اينكه به وي بگويند از بودن آن شخص در ايران خوشحال نيستند هيچ ابائي نداشته اند .

مواردي بسياري از ين نمونه عليه بيت مراجع تقليد توسط دادگاه روحانيت عليه انجام شده است . قلاحيان وزير سايق اطلاعات هم اشاراتي د رمورد مطبوعاتي ها داشته است .

در دوران خاتمي سفارتخانه هاي جمهور ي اسلامي به بعضي از مخالفان سابقا فعال رژيم كه خواهان بازگشت به كشور شده بودند توصيه كرده بودند كه بدليل روبرو شدن مشكلات امنيتي بهتر است از اين سفر منصرف شوند زيرا رژيم به اين نتيجه رسيده بود كه بدليل دو مليتي بودن ايرانيان در خارج كشوربر خورد و دستيگري انان منجر به تنش هاي سياسي با كشور هاي غربي ميشده كه بايستي به حداقل برسد. دراين راستا بهاي سياسي كه جمهوري اسلامي براي قتل زهرا كاظمي پرداخت بسيار سنگين بود و باعث شد كه كانادا نقش فعالي در محكوميت جمهوري اسلامي در نقض حقوق بشر ايفا كند.

پس انها كه وي رادستگير كرد ه اند بخوبي از عواقب دستگيري جهان بيگلو در سطح جهاني بخوبي آگاه بودند ولي هيچ دغدغه اي از هم ا زواكنش داخلي نداشتند و اتفاقا حساب شده وي رادستگير كرده اند

جهانبگلو چه خطي را دنبال مي كرد؟

جهانبگلو سياسي نبود ولي اين به مفهوم اين نبود كه وي خط دار عمل نمي كرد اتفاقا دستگيري وي با توجه به خطي كه وي پيش ميبرد به ابهام قضيه مي افزايد.
جهانبگلو معتقد است د كه جريا ن نو گرائي ديني ( شريعتي - طالقاني - بازرگان حنيف و.. ) باعث شد كه اسلام سياسي متولد بشود و اين اسلام سياسي انقطاع تاريخي در جريان رشد و تكامل انقلاب مشروطيت وارد كرد كه تاخيري در روند سكولاريزاسون و مدرنيته هست. وي معتقد است كه اسلام همين هست كه حاكميت اعمال مي كند و دگرانديشان اسلامي و اسلام راديكال در اسلام جائي ندارند. و ي سيستماتيك بشدت از اين دگر انديش نقد مي كرد والبته هيچ ايرادي به نقد ايشان نيست هر چند منصفانه و واقع گرايانه نبود . مثلا در يك جلسه نقد انديشه شريعتي در دانشگاه تورنتو كه در سال 2004 برگزار شد كه براي اولين بار با ايشان آشنا شدم وي جايگاه تفكر فلسفي شريعتي را به اين دليل زير سوال ميبرد كه نمرات درسي شريعتي در دانشگاه سوربن نمرات پائيني بوده است. كه مبناي غير علمي محسوب ميشود و از انصاف هم بدور است . اتفاقا نقد ايشان از انجا كه منكر فلسفي وجود نو انديشان ديني ميشود بنوعي در همخواني با جناحي از هيئت حاكمه قرا ر دارد كه معتقد به حذف فيريكي نو انديشان مذهبي است . جرياناتي مانند
هيئت موتلفه در سالهاي 57 تا ببعد كه لاجوردي شاخص ان بود
جريان نو ليبرالها ( هاشمي رفسنجاني )‌ دو دوره رياست جمهوري وي
جريان اطلاعات موازي در دو دوره خاتمي
طيف احمدي نژاد(‌اباد گران )‌- مصباح يزدي - جناح امنيتي سپاه - و جناح شريعتمداري

بنابر اين دستگيري جهانبگلو نمي توانسته در دراز مدت با منافع اين جناح همخواني داشته باشد .


جهانبگلو قرباني شدت يافتن تضادهاي جناح مخالف و موافق مذاكره با آمريكا

بدليل فشار زياد آمريكا در از ميدان بد ر بردن رقبا- روسيه ،‌چين و واروپا - براي رودر روئي و تعيين تكليف نهائي با جمهور ي اسلامي ،‌جناحي از جمهور ي اسلامي شامل رفسنجاني - روحاني -رضائي -خاتمي - و حتي شخص خامنه اي كه مذاكره با امريكا در مورد عراق را تاييد كرد به اين نتيجه رسيد كه روي روسيه ،‌چين و واروپا نمي تواند حسابي بازكند و بهتر است با آمريكا وارد مذاكره شود تا خط نو محافظه كا ران ر كه رقيب قوي در داخل امريكا دارد تضعيف كنند .

در اين راستا اصلاح طلبا ن حكومتي نظير مشاركت و جناحهائي از اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي هم هوادار اين خط هستند. اين خط در همسو ئي با خط شوراي دمكرات آمريكا به رهبري برژينسكي و افرادي نظيرآلبرايت هست كه معتقدند انقلاب مخملي در ايران ممكن نيست و عليرغم اينكه مردم مخالف حاكميت هستند ولي هر گونه حمله باعث تقويت حاكميت خواهد شد پس بايستي با تهران مذاكره مستقيم كرد و آن را به عنوان قدرت منطقه اي به رسميت شناخت. انها معتقدند ايران حق دارد با توجه به موقعيتش و تهديدها بمب هسته اي هم داشته باشد.
شكست سفر رايس و استرا به عراق د رهفته گذشته برا ي تعيين تكليف نخست وزير عراق بجاي جعفري موقعيت نو محا فظه كاران را تضعيف كرد در حالي كه جمهور ي اسلامي توانست با استفاده از نفوذ خود دربين كردهاو شيعيان بن بست 4 ماهه را با ترغيب جعفري (‌از حزب مقتد ي صدر ) به واگذاري پست به نوري( جواد ) مالكي از حزب الدعوه را بشكند. سناتور مك كين كاندديد رياست جمهور ي دمكراتها مي گويد : انها د ر جنك تبليغاتي هر روزه به ما توهين ميكنند ولي ما بايستي با انها مذاكره كنيم. يكشنبه 7 ماه مه

از سوي ديگر جناح امنيتي رژيم كه مخالف مذاكره با آمريكا هستند، در صدد افزايش تنش هستند. انها د رصددند كه نو محافظه كاران را به درگيري تشويق كنند. زيرا ه رگونه حمله نظامي آمريكا حمله احتمالي آمريكا ميزان محبوبيت انان را د رجهان اسلام افزايش خواهد داد ود ر حال حاضر نوعي جنگ بر سر رهبري جهان اسلام بين انها و القاعده د رجريان است . نو محافظه كاران آمريكا هم مي خواهند بنوعي ابتكار عمل را در دست بگيرند و نياز به بحران دارند.

در اين راستا جناح موافق مذاكره ،‌ نهاونديان،‌‌معاون شوراي امنيت ملي از كارگزارن ( جناح رفسنجاني )كه كارت سبز اقامت آمريكا را داشت برا ي مذاكرات محرمانه با امريكا فرستا د ولي جناح امنيتي مانند شريعتمداري با لو دادن وي به مطبوعات عملا باعث سوختن وي شدند بطوريكه كاخ سفيد هم مجبور به موضع گيري شد.

در مورد ديگردكتر سريع القلم- استاد دانشگاه بهشتي ا زجناح رفسنجاني در شوراي روابط خارجي آمريكا در اواسط فروردين سخنراني داشته است وي دراين سخنراني موضوعاتي را مطرح ميكند مانند اينكه هيچ كشوري در منطقه دموكرات نيست بنابر اين شعار دموكراسي باعث ضديت بيشتر و وحدت بيشتر عليه آمريكاخواهد شد .

جمهوري اسلامي خواستار ثبات منطقه براي عبور جريان نفت هست و دراين راستا مي تواند متحد آمريكا باشد. وي خواستار برداشتن تعويض رژيم از دستور كا ركاخ سفيد مي شود و اشاره مي كند در غير اينصورت صدور نفت دچار مشكل خواهد شد.

جناح امنيتي براي سريع القلم مشكل در داخل ايران شروع به تبليغات كردند كه با موضعگيري قاطع سايت بازتاب سايت محسن رضائي مسئله منتفي شد.

نقش مرتضوي در دستگيري

با توجه به سمت گيري خامنه اي به نفع مذاكره كنندگان ديگر زمان ان رسيده است كساني مانند سعيد مرتضوي كه زماني براي سركوب صداي اصلاح طلبان و مخالفان خامنه اي به بستن فله اي روزنامه ها اقدام كرد ه بود از مقام خود برداشته شوند تا به جناح امنيتي مانند شريعتمداري كه مخالف خامنه اي در مذاكره با امريكا سخن مي گويند يك اخطاري هم داده شود.

بنظر ميايد كه مرتضوي كه از تعويض خود مطلع شده بود و با دستگيري جهانبگلو مي خواست با ايجاد بحران جهاني از تعويض خود جلوگير ي كند زيرا اين دستگيري باعث محكوم كردن جمهور ي اسلامي توسط آمريكا و ،‌كاناد مي شد. اين هديه خوبي بود كه نو محافظه كاران در رزوهاي پاياني قطعنامه شوراي امنيت و بند هفت نياز دارند.اين اقدام جناح امنيتي اخلالي ديگري د ركا ر جناح موافق مذاكره بود و نوعي مخالفت با خامنه اي .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سايت بازتاب دو روز قبل اعلام كرد جانشينان احتمالي مرتضوي هم تعيين شده اند. اگر تعويض مرتضوي رسما اعلام شود نشان از چرخش جمهوري اسلامي دارد زيرا بايستي منتظر باز شدن پرونده زهرا كاظمي در راستاي بهبود رابطه با كانادا بود. با توجه به دولت اقليت راستها ،‌انها نمي توانند مواضع قاطعي عليه جمهور ي اسلام ي داشته باشند.

از انجا كه امكان آزادي جهانبگلو با توجه به اتهام وارده به اين سادگي ميسر نيست و با توجه به عدم حمايت خامنه اي و موقعيت پائين امنيتي ها ،‌ صفار هرندي وزير ارشاد از طيف شريعتمداري كه از بازجويان دگرانديشان نيز بوده است اعلام كرد كه خودش شخصا دنبال اين پرونده را خواهد گرفت. كه نشان از خبرهاي خوبي براي ازادي آقاي جهانبگلو مي باشد.

ضمن درخواست آزادي هر چه سريع آقاي بيگلو اميدواريم كساني كه دو مليتي هستند ودر اين شرايط به ايران تردد مي كنند قرباني اين اختلافات جناحي نشوند ولي انها هر لحظه بايستي منتظر گروگان گير شدن خودشان را داشته باشند.

در هر حال صرفنظر از انچه كه اين سياست ها چه حاصلي داشته باشند همچنان مردم ايران غريبه هستند . همه چيز در پشت درهاي بسته تصميم گير ي ميشود . دادگاههاي دربسته ، مجلس شوراي در بسته ،‌ مجلس خبرگان در بسته ، مطبوعات بسته كه از بحث اتمي منع شده اند در حاليكه جناحهاي جمهور ي اسلامي قمار خطرناكي را برسر مردم و منابع مردم شروع كرده اند. مذاكراتي كه مردم از ان با خبر نباشند مشروعيتي نخواهد داشت.

www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

7 ماه مه 2006 برابر با 17 اردي بهشت 1385

Copyright: gooya.com 2016