پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385

تظاهرات در کلن با قلم های شکسته در اعتراض به بازداشت جهانبگلو، اسانلو و ديگر زندانيان سياسی، شنبه ۲۰ مه

Postfach 900423
D-51114 Köln
Fax: 0049-221-17099009 Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com
Köln, den 15.5.2006

برای یاری رساندن به اندیشه وآزادی!
- برای دفاع از زندا نیان سیاسی وزنان ونوجوانان، زیر18سال، محکوم به اعدام درسراسرایران،نظیرولی الله فیض مهدوی وخالد هردانی درکرج،رسول مصطفی نیا در کردستان، سامل باوی در خوزستان وفاطمه حقیقت پژوه،کبری رحمان پورو "نازنین" دختر 17ساله درتهران وعلیه مجازات اعدام، در رژیمی که ازلحاظ تعداد احکام اعدام اجرا شده در سال 2005 در جهان،رتبه دوم راداشته است!
- برای جلب همبستگی با اندیشمندان وآزادیخواهان در بند در سراسر ایران، نظیر رامین جهانبگلو - در زندان اوین درتهران
با در دست داشتن قلمهای شکسته گردهم می آییم!
و همه سازمانها وافرد آزادیخواه را به شرکت،همراهی وهمکاری دراین مراسم و یا برگزاری گردهمآیی های مشابه درسراسر جهان فرا می خوانیم!

کلن-شنبه 20 مای 2006-راس ساعت 5 بعدازظهر - نزدیک ایستگاه قطارمرکزی -مقابل کلیسای د م

-مرگ، زندان، شلاق و شکستن قلم تنها "استدلال" نتیجه بخشی است که جمهوری اسلامی برای "متقاعد" کردن دگراندیشان داشته و دارد!
- سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی هرچند گاه یک بار گلهای سرسبد جامعه اندیشمند راجسما ویاروحا نابود میکند: دیروز امثال سعید سلطانپورها، سعیدی سیرجانی ها،مختاری ها،پوینده ها، احسان طبری ها ،سیامک پورزندها واکنون رامین جهانبگلو!
- سالهاست که اندیشگران در" ایران اسلامی" بازجروفشاروشکنجه ازاندیشیدن وتولید فکر بازمی مانند، ویکی از نتایج این خفقان واندیشه ستیزی طولانی جمهوری اسلامی ، رشد وسیع خرافات وانحطاط اجتماعی در جامعه امروز ایران است!
- امروز باید به صدای بلند ترازهمیشه توجه جهانیان را به سرکوب آزادیخواهان واندیشمندان درایران توسط جمهوری اسلامی جلب نمود، وازافکار عمومی و دول طرف مذاکره با جمهوری اسلامی خواست که این رژِیم را به خاطر نقض خشن حقوق بشردر ایران نیززیر فشار جدی بگذارند!
-اکنون پس ازگسترش موج دستگیری ونیز اعدام علنی زندانیان سیاسی در کردستان،خوزستان،بلوچستان وتهران، وادامه سرکوب ودستگیری دانشجویان، روزنامه نگاران ومطبوعات ،کارگران وحتی درا ویش، باردیگر جمهوری اسلامی به سراغ صاحبان ومولدان اندیشه نیزرفته است و رامین جهانبگلو فیلسوف واندیشمند، اکنون بیش از 2هفته است که دراختیار بازجویان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است!
-درعین حال،مبارزان وآزادیخواهان ودگراندیشانی نظیر:منصور اصانلو،کارگر سندیکالیست-تهران،اوین-الهام افروتن روزنامه نگار 19ساله و منصور درستکار همکار او، اوین - تهران و احمد شریعت رهبر 80 ساله دراویش درشهر قم و ا سد شقاقی وحشمت ساران،درکرج، کماکان دربندند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


- با بلندتر کردن هر چه بیشتر اعتراض خود به تشدید سرکوب در ایران ،هزینه حیثیتی این اعمال را برای رژِیم اسلامی،درجهان، باید هر چه بیشتر کرد!
درطول مرا سم قلمهای شکسته را به علامت اعتراض به سرکوب اندیشه در ایران در بالای سرنگاه خواهیم داشت!

جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران –کلن 25 اردیبهشت 1385

Copyright: gooya.com 2016