دوشنبه 1 خرداد 1385

نامه گروه هاي مدافع حقوق بشر ايراني - كانادائي به دولت كانادا درباره دستگيري رامين جهانبگلو

دستگيري دکتر جهانبگلو یکی دیگر از موارد نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

آقاي هارپر نخست وزير

به عنوان سازمانهاي ايراني -كانادائي حقوق بشر از شما خواستار اقدام فعال دولت كانادا در مورد دستگيري رامين جهانبگلو در ايران كه به طور غير رسمي متهم به جاسوسي شده است مي باشيم . دستگيري جهانبگلو خاطره قتل زهرا كاظمي خبرنگار عكاس ايراني -كانادائي در سال 2003 را در زندان اوین تداعي مي كند. که هنگام دستگيري غیر قانونی اش متهم به جاسوسي شده بود.
سه سال از قتل خانم زهرا كاظمي گذشته است . در اين مدت مقامات ايراني سعي در پوشش برا ي كشف حقيقت داشته اند نه تنها از تحويل متهمان اصلي و قاتلان و آمران جنايت خودداری کرده اند بلکه وکیل خانواده کاظمی به جرم جاسوسی به مدت بیش از شصت روز درانفرادی گذرانده است .

از انجا که اتهامات دستگیر شدگان بعد از پايان بازجوئي ها ی غیر انسانی مانند شكنجه هاي سفيد روانی که به منظور شکستن كرامت انساني متهم و اعتراف به جرايم مرتكب نشده، ‌تعيين ميشود لذا ما از شما مي خواهيم كه از دولت ايران بخواهید كه :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1) رسمااتهام دكتر جهانبگلو را مشخص كنند.
2) حق داشتن وي به وكيل د رتمامي مراحل بازجوئي را رعايت كنند.
3) حقوق انساني وي بر اساس قوانين مصرحه منشور حقوق بشر سازمان ملل درمدت بازداشت رعايت شود .

در آخر، ما به عنوان شهروندان ايراني -كانادائي از دولت كانادا میخواهیم به عنوان يك عضو شوراي جديد التاسيس حقوق بشرسازمان ملل متحد محکومیت نقض حقوق بشر در ايران و تعیین گزارشگر ویژه را در دستور کار این شورا بگذارد.

05/2006/23 – 85/03/01
: انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا
FaalanHRC@yahoo.ca
: کانون اندیشه و گفتگو و حقوق بشر در ایران – تورنتو
www.cdhriran.blogspot.com

Copyright: gooya.com 2016