شنبه 6 خرداد 1385

بيانيه حزب توده ايران درباره انتشار کاريکاتور در روزنامه ايران و ناآرامی های اخير در آذربايجان

حزب توده ايران توهين روزنامه «ايران»، ارگان خبرگزاري جمهوري اسلامي را، به هم ميهنان آذري به شدت محکوم مي کند


هم ميهنان گرامي
چاپ نوشته و کاريکاتوري توهين آميز به هم ميهنان آذري؛ در روزنامه «ايران»، با" موجي از انزجار و اعتراض عمومي نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست کشور روبه رو شد. مطالب روزنامه «ايران» توهين به فرهنگ، زبان و شخصيت عموم مردم ايران و به خصوص هموطنان آذربايجاني است. اين اقدام تحريک آميز، در روزنامه يي که ارگان رسمي خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز هست، در عين حال نشانگر ماهيت ارتجاعي و پايه هاي واپس مانده فکري کساني است که بر ميهن ما حکومت مي کنند. چاپ اين مطلب و کاريکاتور توهين آميز در برخي از شهرها و مناطق اعتراض هاي به حقي را به دنبال داشت.

در استان آذربايجان شرقي، افزون بر اعتراض ده ها هزار نفري مردم تبريز، بسته شدن بازار اين شهر و کشيده شدن دامنه تظاهرات به شهرهاي ديگر، در روزهاي گذشته در دانشگاه هاي اردبيل و اروميه، تظاهرات اعتراض آميز برگزار شد و دانشجويان دانشگاه تبريز نيز ضمن تجمع اعتراض آميز گسترده، خواستار رسيدگي و مجازات مسئولان روزنامه ايران و عذرخواهي از همه ملت ايران به ويژه هموطنان آذري زبان شدند.

"حزب توده ايران نيز بر اساس اعتقاد عميق و دفاع اصولي خود از حقوق همه مليت هاي ساکن ايران به ويژه اقليت هاي ملي و مذهبي، اين اقدام تفرقه افکنانه را به شدت محکوم مي کند. در عين حال توجه به اين نکته نيز ضرورزي است که ساليان طولاني سرکوب حقوق حقه خلق هاي ميهن ما توسط حکومت هاي ديکتاتوري، زمينه هاي اساسي اعتراض خلق آذربايجان بر ضد چنين اقدامات ناشايستي است. ادامه بي توجهي به اين حقوق مي تواند عواقب ناگواري براي يکپارچگي ملي ميهن ما به همراه داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما بار ديگر تأکيد مي کنيم که اين چنين بي مسئوليتي هايي آن هم از جانب روزنامه اي که بازتاب دهنده سياست هاي رژيم است، چيزي نيست جز يک اقدام تفرقه افکنانه و تحريک آميز که تنها قصدش آب ريختن به آسياب دشمنان ميهن ما است. بايد ضمن دفاع از حقوق ملي همه خلق هاي ايران و خواسته هاي کاملاً انساني آنان با هرگونه اقدام تفرقه افکنانه به مبارزه برخاست و آن را به شدت محکوم کرد.

دبيرخانه کميته مرکزي حزب تودة ايران
3 خرداد 1385

Copyright: gooya.com 2016