شنبه 3 تير 1385

بازی تمام شد، م. شايان

تيم ملی فوتبال ايران با دوباخت ويک مساوی به کار خود پايان داد گرچه پايانی قابل پيش بينی بود اما در وانفسای موفقيت جهانی ما همگی در انتظار معجزه ای بوديم که تيم فوتبال که نه بازی تدارکاتی خوبی داشت نه مربی اش در اندازه مربی جام جهانی است و نه ليگ باشگاههای ايران در سطح ليگ های حرفه ای دنياست در اثر معجزه يا دعا ونماز به دور بعد راه يابد اين اين تفکر از تفکر جادوگران توگويی که با توسل به جادو می خواستند تيمشان را راهی دور بعد کنند فاصله چندانی ندارد و همانطور که تيم ايران با دعا و نماز گره کارش گشوده نشد جادو هم کارساز توگويی ها نشد که در فوتبال امروز دنيا که تبديل به پولسازترين وپربيننده ترين ورزشها شده جايی برای دعا و جادو نيست واين دو کارساز نخواهد بود . تيم هايی می درخشند که به بهترين سطح ليگ دنيا مجهزند از دانش مجرب ترين مربيان بهره می گيرند و مقدار هنگفتی را هر سال برای تيم فوتباشان هزينه می کنند .
تيم ايران حتی در ميان تيم های آسيايی هم مقام اول را بدست نياورده در حالی که در همين بازی های مقدماتی وتيم های شرکت کننده آسيايی غير از کره جنوبی وتکيه اش بر بازی سرعتی باقی تيم ها حتی ژاپن باشکست در ۴ دقيقه پايانی به استراليا نشان از عقب بودن فوتيال آسيا از فوتبال جهان است
مربی ايران کمک مربی بود که يک شبه مربی شد وفقط در ظاهر مربی بود چون عوامل مداخله کننده آنقدر زياد بودند که اين مربی اروپای شرقی که آشنا به زندگی ديکتاتوری کمونيستی است در مقابل ديکتاتورهای اسلامی فقط نقش مربی را بازی کرد و انتخاب بازيکنان وحتی چيدن بازيکنان در زمين توسط ديگران بود قدرت مربی ايران در حد قدرت خاتمی در مقام رياست جمهوری بود که از قدرت يک رييس جمهور تنها نامش را يدک می کشيد .
حالا که کار به پايان رسده ميشود مقصر اصلی را برانکو بدانيم يا مثلاً دادکان را عوض کنيم که کس ديگر بيايد که نامش فقط متفاوت است ولی در شرايط ومحيطی مثل ايران او نيز قدرتی نخواهد داشت وکاری از پيش نخواهد رفت چون درايران تنها کسانی حق اظهار واعمال نظر در مورد فوتبال را دارند که اصلاً تخصصی در امر ورزش ندارند و فکر می کنند مثل کارهای سياسی اشان با شعار وتبليغات بی مايه ميشود کار را ازپيش برد وهمانطور که در کار سياسی همچنان در حال نابود کردن هستند طبيعی است که نتايج تيم فوتبال ما مثل نتيجه کارسياستمدارانمان باشد.
تيم ايران آيينه تمام نمای ملتی است که هرگز در کار گروهی موفق نيست در تيم ملی ايران دو دستگی و چند دستگی مثل جامعه ما مشهود بود . دايی در انديشه شکوهی ديگر وگلی که هرگز نزد وبازی که در توانش نبود برای خود دسته ای داشت وعده ای ديگر خرسند به بازی در باشگاههای خارجی دسته ديگر و مربيان و دست اندرکاران تيم مانند رهبران حکومت ايران عاجز از برقراری هماهنگی. در حکومتی که حاکمانش عاجز از هماهنگی هستند و هرکس در صدد نابودی ديگری است نمی توان انتظار ملتی متحد را داشت که حتی سرود ملی ما و پرچم برای افراد مختلف يکی نيست و هرکس سرود ملی اش را جداگانه می خواند وپرچمش را جداگانه حمل می کند در تيم فوتبالی که در گروه بازيکنان و سرپرستان هماهنگی وهمدلی نيست نتيجه اين کار گروهی اين ميشود که شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما ملتی روياپرور هستيم و چنان به اين رويا دل می بنديم که گمان می بريم واقعی است در مقابله به واقعيتها روياهايمان نقش بر آب ميشود می فهميم که در رويا بوده ايم ولی باز به رويايی ديگر پناه می بريم تا واقعيت ها فرار کنيم. تيم فوتبال ما بيشتر از اين حرفی برای گفتن نداشت همانطور که سياستمداران ما ۲۸ سال است يک حرف را تکرار می کنند واز بد حادثه در پس هر شکست تلخی مثل دادکان ها وبرانکو ها برکنار نمی شوند بر سر کار می مانند تا اشتباهاتشان را باز هم بزرگ تر و جبران ناپذير تر تکرار کنند ما نيز چون در نمی توانيم ونمی خواهيم اين وضعيت را عوض کنيم از واقعيت تلخ به دنيای خيال پناهنده ميشويم خودمان را با نيروگاه های نيمه تمام در حد قدرت های اول نظامی جهان برابر می دانيم وهمانطور که گمان می کرديم می توانيم پرتقال و مکزيک را شکست دهيم در خيال شکست آمريکا وغرب هستيم . شکست در بازی فوتبال نتيجه اش بازگشت تيم است اما شکست در بازی سياسی عواقب ناگواری به همراه دارد که ۲۸ سال است تحملش می کنيم واين وضع علی رغم خوش خيالی های ما نه تنها بهتر نميشود که هر روز بدتر نيز ميشود .
فوتبال ورزش بود وامروز تبديل به تجارت وسياست شده و دولتمردان ايران می خواهند از اين ورزش در خدمت سياستهای خود بهره ببرند ولی چون سیاست نمی دانند در اين کار هم موفق نيستند.
شکست تيم فوتبال ايران شکست همه ما وشکست روياهايمان بود واقعيت آن است که در جهان امروز سالهاست که با زنده ايم و تا مربيان ،دست اندر کاران و برنامه ريزان کشورمان را برکنار نکنيم اين باختها ادامه خواهد داشت . معجزه ای هم اتفاق نخواهد افتاد .
م- شایان

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30703

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازی تمام شد، م. شايان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016