پنجشنبه 16 مهر 1383

عليرضارجايي:فضاي ياس آلود وخرافي موجود،حاصل انسدادوسيعي است که توسط جرياني بوجود آمده که فرصت بروزبه هيچ جريان مترقي نميدهد، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

عليرضا رجايي گفت : زماني که مردم يک کشور پس از پشتيباني و فداکاري درجهت حمايت از نهضت هاي آزادي بخش با ناکامي مواجه مي شوند، حس جستجو براي يافتن يک ناجي از بيرون در آن ها شکل مي گيرد.

علي رضا رجايي ،فعال ملي _مذهبي و عضو انجمن صنفي روز نامه نگاران در گفت وگو با خبرنگار"ايلنا"، گسترش نفوذ شايعات و خرافات در عرصه افکار عمومي جامعه را حاصل گسترش ناکامي و تلاش هاي بي فرجام اجتماعي و سياسي دانست و تصريح کرد: زماني که حس ناکامي شکل مي گيرد و مردم جامعه اعتماد به نفس و اتکا به اراده خودشان را براي تعيين سرنوشت شان از دست مي دهند در انتظار يک امر موهوم مي نشيند.
اين روزنامه نگار با بيان اينکه فضاي ياس آلود و خرافي موجود، حاصل انسداد وسيعي است که توسط يک جريان که فرصت بروز به هيچ جريان مترقي را نمي دهد و به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: طي سالهاي اخير تلاش هاي بسياري صورت گرفته است تا هرگونه رهبري و هر گونه اسطوره شکل گرفته در ذهن مردم که خارج از چارچوب منافع گروه خاصي است، سرکوب شود.
وي افزود: اين جريان خاص، تلاش کرده است با بدنام کردن جريان ها، افراد و اعتقادات رقيب مردم را نسبت به موضع گيري هاي ايشان بدبين کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رجايي با بيان اين مطلب که از نخبگان سياسي انتظار مي رفت تا نسبت به تغييراتي که وعده داده بودند توفيقاتي به دست آوردند، اظهار داشت: وقتي نخبگان سياسي به هر دليل ، به دليل محدوديت هاي پيش رو و يا پيچيده بودن اوضاع و شدت سرکوب، در اين امر ناکام شوند، حداقل قضاوتي که مردم خواهند داشت اين است که آن ها ناتوان هستند و اميدشان از ايشان سلب خواهد شد.
وي درادامه افزود : پس از 2 خرداد يک جريان آگاهانه مي کوشد تا مردم را نسبت به نخبگان سياسي اصلاح طلب بدبين کنند که تا حدود زيادي نيز در اين امر موفق شدند.

Copyright: gooya.com 2016