پنجشنبه 5 آذر 1383

اعلام موجوديت حزب دمكرات ايران

بنام ملت ايران
هموطنان و ملت شريف ايران

در شرايطي كه حكومت ظلم و جهل و فساد به دليل ضعف نيروهاي دلسوز و دمكرات توانسته است بيست و شش سال سلطه ضد انساني خود را بر اين كشور و مردم تحميل كند، در شرايطي كه، ساختار سياسي ديني، اختاپوس وارانه بر سر قرباني خود يعني ملت و كشور ايران خيمه زده است. تقويت نيروهاي پاك و دلسوز كه دل در گرو آزادي كشور از سلطه حاكميت ديني دارند ، ما را بر آن داشت تا يك حركت ديگري را آغاز نماييم.
تشكيل حزب دمكرات ايران در سخت ترين شرايط مبارزاتي ، بايد يراي تمامي نيروهاي سياسي مبارز داخل و خارج كشور هشداري به حساب آيد ، كه دنبال پاسخي براي اين سوال از خود باشند ، چرا و چگونه بي عمل مانده اند ، كه ضرورت تشكيل جريان دموكرات اما جوان ديگر ، پديد آمده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعلام مي دارم ، حزب دمكرات ايران پديد آمد ، تا ضرورت موجوديت خود را با نشان دادن تضاد تاريخي و دشمن اصلي مردم ، يعني حكومت ديني ، به همه گوشزد كند. رسالت اين حزب ضمن حفظ مواضع دموكراتيك و جمهوريخواهانه اش ، ايجاد زمينه براي درك و فهم شرايط روز كشور و ايجاد وفاق و هماهنگي ملي( ائتلاف و اتحاد عمل) براي مقاله با رژيم ضد مردمي است.
حزب دمكرات ايران با اعلام اينگونه موجوديت خود ، آمادگي خود را براي شركت و همكاري در يك حركت گسترده در داخل و خارج از كشور اعلام داشته و از همه جريانات سياسي و فرهنگي كه دل در گرو آزادي ايران دارند، مصرانه مي خواهد زنگارها را شسته و خود را وارد ميدان مبارزه نمايد. يقينا توافق قبل از حركت با تعامل و مذاكره بهتراز جنگ و صلح پس از وقوع و ويراني است. پس با هم سخن بگوييم.

برقرار باد آزادي و دمكراسي
نابود باد استبداد
حزب دمكرات ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14872

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام موجوديت حزب دمكرات ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016