چهارشنبه 11 آذر 1383

در نظام ولايت فقيه آزاديخواهي وعدالتجوئي بزرگترين جرم بحساب مي آيد، سازمان جوانان مبارز

چو ايران نباشد تن من مباد
آزادي – برابري - دادگري

سازمان جوانان مبارز تاريخ دو شنبه 09/09/ 1383


هموطن،
كشور ما در حال نابودي است اگر از جا نجنبيم و كاري نكنيم سرنوشتي مانند مردم عراق در انتظارمان خواهد بود . تا كي بايد زنان و مرداني شيردل بپا خيزند و براي حقوق پايمال شده ملت در بند ايران مبارزه كنند يا جان در راه مبارزه ببازند و يا اسير بند و زندان حكام مستبد گردند و ما فقط ياد آنان را گرامي بداريم و يا برايشان مراسم بزرگداشت برپا سازيم . چرا همگان بپا نخيزيم و حقوق پايمال شده خود را از غاصبان ستمگر نستانيم . تا مظلوم باشد ظالم هم هست بايد از مظلوميت درآئيم و در برابر اين حكومت فاسد و ستمكار قد علم كنيم و حقوق از دست رفته خود را باز يابيم در غير اين صورت سنگ آسياب ظلم و ستم حكومت جور و فساد بهمين منوال خواهد چرخيد و ما هر روزه بايد ناظر بگير و ببندها تازه تري باشيم چون بر زبان آوردن كلمه آزادي و عدالت و مساوات در حكومت فقها زندان و شكنجه و اعدام در پي خواهد داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هموطن
در ادامه بگير و ببندها ، بار ديگر همرزم خسرو كردپور ، فرزند دلاور خطه قهرمان پرور كردستان ، براي چندمين بار از سوي مقامات امنيتي رژيم حاكم بر كشورمان به گناه وطن پرستي و آزاديخواهي كه ازديد نظام ولايت فقيه بزرگترين جرم بحساب ميآيد ، تحت تعقيب قرار گرفته و جهت بازجوئي احضار گرديده است ...
ما به مسئولان نظام ولايت فقيه اخطارميكنيم چنانكه به سياست سركوب و خفقان خود همچنان ادامه دهيد آتش خشم ملت شعله ور خواهد شد و سرنوشتي بسي بدتر از صداميان خواهيد داشت نه بدست بيگانگان بلكه بدست ملت غيور ايران . براي يكبار هم كه شده از تاريخ درس عبرت گرفته پيش از وقوع فاجعه در برابر ملت ايران زانو زده و از كرده هاي اهريمنانه خود طلب بخشش نمائيد در غير اين صورت منتظر باشيد كه بزودي دست انتقام ملت بزگوارايران گلوي يكايك شما را خواهد فشرد .

سازمان جوانان مبارز

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15109

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در نظام ولايت فقيه آزاديخواهي وعدالتجوئي بزرگترين جرم بحساب مي آيد، سازمان جوانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016